1 list korinťanom16
 • 1Ohľadom zbierky pre svätých, ako som nariadil galatským sborom, tak aj vy urobte.
 • 2V každý prvý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobily sbierky, vtedy keď prijdem.
 • 3A keď prijdem, ktorých uznáte v listoch za hodných a spôsobných, tých potom pošlem, aby zaniesli vašu milosť do Jeruzalema.
 • 4A keby bolo hodno, aby som i ja išiel, pojdú so mnou.
 • 5A prijdem k vám, keď prejdem Macedoniu; lebo idem Macedoniou.
 • 6Ale u vás, možno, zostanem nejaký čas alebo aj prezimujem, aby ste ma vy odprevadili, kamkoľvek idem.
 • 7Lebo teraz vás nechcem len mimoidúci vidieť, ale nadejem sa, že budem môcť u vás zostať nejaký čas, keď dovolí Pán.
 • 8A v Efeze zostanem až do Letníc,
 • 9lebo sú mi veľké dvere otvorené a účinné, a protivníkov mnoho.
 • 10A keby prišiel Timoteus, hľaďte, aby bol u vás bez bázne, lebo koná dielo Pánovo jako i ja.
 • 11Tedy nech nikto ním nepohŕda, ale ho odprevaďte v pokoji, aby prišiel za mnou, lebo ho čakám s bratmi.
 • 12A čo sa týka brata Apolla, mnoho ráz som ho prosil, žeby išiel s bratmi k vám, lež nebolo nijakej vôle, aby prišiel teraz, ale prijde, keď bude mať príhodný čas.
 • 13Bdejte, stojte vo viere, buďte zmužilí, buďte silní.
 • 14Všetky vaše veci nech sa dejú v láske.
 • 15Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Achaje, a že sa postavil do služby svätým,
 • 16aby ste sa i vy podriaďovali takým aj každému spoluúčinkujúcemu a pracujúcemu.
 • 17A radujem sa príchodu Štefana a Fortunáta a Achajského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni nahradili.
 • 18Lebo osviežili môjho ducha i vášho. Nuž tedy znajte takých.
 • 19Pozdravujú vás sbory v Ázii. Mnoho ráz vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priscilla i so sborom, ktorý je v ich dome.
 • 20Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.
 • 21Pozdrav mojou rukou Pavlovou.
 • 22Ak niekto nemá rád Pána Ježiša Krista, nech je anatema. Maran atha, Náš Pán ide.
 • 23Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami!
 • 24Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi. Ameň.