1 list sonúnčanom3
 • 1Preto nemôžuc ďalej vydržať volili sme byť zanechaní v Aténach sami
 • 2a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v evanjeliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery,
 • 3aby sa nikto nepohnul v týchto súženiach, lebo sami viete, že nato sme.
 • 4Lebo aj keď sme boli u vás, hovorili sme vám vopred, že budeme mať súženie, ako sa aj stalo, jako viete.
 • 5Preto i ja nemôžuc ďalej vydržať poslal som, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nejako nepokušil pokušiteľ, a naša práca by bola na zmar.
 • 6Ale teraz, keď prišiel Timoteus od vás k nám a doniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske, a že máte vždycky dobrú rozpomienku na nás a že túžite nás vidieť tak ako aj my vás,
 • 7preto sme sa potešili, bratia, nad vami pri všetkej svojej tiesni a pri všetkom svojom súžení vašou vierou,
 • 8lebo teraz žijeme, keď vy stojíte v Pánovi.
 • 9Lebo jakou vďakou sa môžeme odplatiť za vás Bohu za všetku tú radosť, ktorou sa radujeme pre vás pred svojím Bohom
 • 10dňom i nocou preveľmi prosiac, žeby sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.
 • 11Ale on sám, náš Boh a Otec, a náš Pán Ježiš Kristus nech ráči urovnať našu cestu k vám,
 • 12a vás nech ráči Pán rozmnožiť a rozhojniť v láske naproti jedendruhému i naproti všetkým, ako sme aj my naplnení láskou naproti vám,
 • 13aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými jeho svätými.