1 list timotejovi2
 • 1Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konaly prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí,
 • 2za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.
 • 3Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,
 • 4ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.
 • 5Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš,
 • 6ktorý dal sám seba jako výmenné za všetkých, svedoctvo to vo svojich časoch,
 • 7na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde.
 • 8Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania.
 • 9Tak iste aj ženy, v rúchu zdobnom a slušnom, ozdobovať sa so stydlivosťou a rozumnosťou, nie zápletami a zlatom alebo perlami alebo drahým rúchom,
 • 10ale to, čo sluší ženám, ktoré priznávajúc sa k Bohu sľubujú bohabojnosť, dobrými skutkami.
 • 11Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou.
 • 12A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho.
 • 13Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva.
 • 14Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia.
 • 15No, bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou.