1 list timotejovi5
 • 1Staršieho netresci, ale napomínaj ako otca, mladších ako bratov,
 • 2staršie ako matky, mladšie ako sestry v celej čistote.
 • 3Vdovy cti, tie, ktoré sú naozaj vdovami.
 • 4Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnukov, nech sa učia najprv dokazovať pobožnosť voči vlastnému domu a odplácať sa rodičom, lebo to je dobré a príjemné pred Bohom.
 • 5A ozajstná vdova a osamelá nadeje sa na Boha a zotrváva v prosbách a modlitbách dňom i nocou;
 • 6ale rozkošiaca zomrela, hoci žije.
 • 7A to prikazuj, aby boli bezúhonní.
 • 8Ale jestli sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
 • 9Za vdovu nech sa počíta, ktorá má nie menej ako šesťdesiat rokov, ktorá bola ženou jedného muža,
 • 10ktorej sa dáva svedoctvo, že robila dobré skutky, ak deti vychovala, ak hosťov prijímala, ak svätých nohy umývala, ak súžených vydostievala, ak každý dobrý skutok sledovala.
 • 11Ale mladšie vdovy odby, lebo keď zbujnely proti Kristovi, chcú sa vydávať
 • 12a majú svoje odsúdenie, lebo zrušily prvú vieru
 • 13a zároveň sú aj zaháľčivé a učia sa chodiť po domoch, ale nie len zaháľčivé, ale aj klebetné a všetečné, ktoré hovoria to, čo sa nesluší.
 • 14Preto tedy chcem, aby sa mladšie vydávaly, rodily deti, spravovaly domy a nedávaly protivníkovi nijakej príčiny hovoriť zle.
 • 15Lebo niektoré sa už obrátily zpät po satanovi.
 • 16Ak niektorý verný alebo niektorá verná má vdovy, nech ich vydostieva, a nech sa nekladie ťarcha na cirkev, aby mohla vydostiť tie, ktoré sú naozaj vdovami.
 • 17Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvojej cti, najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení.
 • 18Lebo písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nezaviažeš úst, a: Robotník je hoden svojej mzdy.
 • 19Proti staršiemu neprijímaj žaloby, vyjmúc pod dvoma alebo pod tromi svedkami.
 • 20Tých, ktorí hrešia, káraj pred všetkými, aby mali aj ostatní strach.
 • 21Osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachoval bez predsudku a nerobil ničoho z náklonnosti.
 • 22Rúk na nikoho rýchle nevzkladaj ani sa nezúčastňuj cudzích hriechov. Seba ostríhaj čistého.
 • 23Nepi už viacej vody, ale užívaj po troche vína pre svoj žalúdok a pre svoje časté nemoci.
 • 24Niektorých ľudí hriechy sú celkom zrejmé a idú popredku k súdu a niektorých aj nasledujú.
 • 25Tak iste zrejmé sú aj dobré skutky. A to, čo je inak, nedá sa ukryť.