2 kniha kráľov24
 • 1Za jeho dní prišiel hore Nabuchodonozor, babylonský kráľ, a Jehojakim sa mu stal služobníkom tri roky. Potom sa odvrátil a sprotivil sa mu.
 • 2Ale Hospodin poslal na neho lúpežné čaty Chaldejov a čaty Sýrov a čaty Moábov a čaty synov Ammonových a poslal ich na Júdu, aby ho hubili podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojich služobníkov prorokov.
 • 3Len na rozkaz Hospodinov dialo sa to proti Júdovi, aby ho odstránil zpred svojej tvári pre hriechy Manassesove, podľa všetkého toho, čo robil,
 • 4i pre nevinnú krv, ktorú vylial, a naplnil Jeruzalem nevinnou krvou a Hospodin už nechcel odpustiť.
 • 5A ostatné deje Jehojakimove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
 • 6A tak ľahol Jehojakim a ležal so svojimi otcami, a kraľoval Jehojachin, jeho syn, miesto neho.
 • 7A egyptský kráľ už viacej nevyšiel zo svojej zeme, lebo babylonský kráľ pobral všetko, hen od Egyptského potoka až po rieku Eufrates, všetko, čo mal egyptský kráľ.
 • 8Jehojachin mal osemnásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Nechušta, dcéra Elnatánová, z Jeruzalema.
 • 9A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, všetko tak, ako robil jeho otec.
 • 10V tom čase prišli hore služobníci Nabuchodonozora, babylonského kráľa, do Jeruzalema, a mesto bolo obľahnuté.
 • 11A prišiel aj Nabuchodonozor, babylonský kráľ, proti mestu, kým ho obliehali jeho služobníci.
 • 12Vtedy vyšiel Jehojachin, judský kráľ, k babylonskému kráľovi, on i jeho matka i jeho služobníci i jeho kniežatá i jeho komorníci, a babylonský kráľ ho vzal v ôsmom roku svojho kraľovania.
 • 13A vyniesol odtiaľ všetky poklady domu Hospodinovho a poklady domu kráľovho a otĺkol všetko náradie zo zlata, ktorého bol narobil Šalamún, izraelský kráľ, v chráme Hospodinovom, tak ako hovoril Hospodin.
 • 14A prestehoval celý Jeruzalem i všetky kniežatá i všetkých udatných mužov, desať tisíc zajatých, i všetkých tesárov a zámočníkov; nezostalo nič krome chudobného ľudu zeme.
 • 15A odviedol Jehojachina do Babylona i matku kráľovu i ženy kráľove i jeho komorníkov, i veľmožov zeme, tých všetkých odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylona
 • 16i všetkých udatných mužov, sedem tisíc, i tesárov a zámočníkov tisíc. to všetko boli udatní bojovníci, a babylonský kráľ ich doviedol v zajatie do Babylona.
 • 17A babylonský kráľ urobil kráľom Mattaniáša, jeho strýca, miesto neho a premenil jeho meno na Cedekiáša.
 • 18Cedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chamutaľ, dcéra Jeremiášova, z Libny.
 • 19A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, všetko tak, ako robil Jehojakim,
 • 20lebo pre hnev Hospodinov sa to dialo proti Jeruzalemu a proti Júdovi, dokiaľ ich len neodvrhol zpred svojej tvári. A Cedekiáš sa sprotivil babylonskému kráľovi.