2 list korinťanom5
 • 1Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach;
 • 2lebo v tomto aj vzdycháme túžiac, že by sme si mohli obliecť naň svoj príbytok z neba,
 • 3akže aj oblečení a nie nahí budeme najdení.
 • 4Lebo aj, ktorí sme v tomto stáne, vzdycháme súc obtiažení, nakoľko sa nechceme vyzliecť, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života.
 • 5No, ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Boh, ktorý nám aj dal závdavok Ducha.
 • 6Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána.
 • 7Lebo chodíme vierou a nie videním.
 • 8Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána.
 • 9A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili.
 • 10Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé.
 • 11Znajúc tedy bázeň Pánovu presviedčame ľudí a Bohu sme zjavní. Ale nadejem sa, že sme aj vo vašich svedomiach zjavní.
 • 12Lebo neodporúčame vám opät sami seba, ale vám dávame príčinu chváliť sa nami, aby ste to mali proti tým, ktorí sa chvália tvárou a nie srdcom.
 • 13Lebo buď že sme pošli z umu - Bohu, buď že sme pri zdravom rozume - vám.
 • 14Lebo láska Kristova nás núti,
 • 15ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych.
 • 16A tak my už odteraz neznáme nikoho podľa tela. A jestli sme aj poznali Krista podľa tela, ale teraz už viacej neznáme.
 • 17Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové.
 • 18Ale to všetko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu smierenia,
 • 19jako že Boh bol v Kristovi mieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo smierenia.
 • 20Tedy za Krista posolstvujeme, jako čo by sám Boh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, smierte sa s Bohom!
 • 21Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.