2 list timotejovi3
 • 1Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.
 • 2Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni,
 • 3bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého,
 • 4zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha,
 • 5ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.
 • 6Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žienky, obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadosťami,
 • 7ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prijsť k poznaniu pravdy.
 • 8A jako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti pravde, ľudia, zkazení na mysli, nedokázaní čo do viery.
 • 9Ale ďalej nepostúpia, lebo ich nerozum bude zrejmý všetkým, ako nakoniec bol i tamtých.
 • 10Ale ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,
 • 11moje prenasledovania, utrpenia, aké ma stihly v Antiochii, v Ikoniu, v Lystre, ktoré prenasledovania som zniesol, a zo všetkých ma vytrhol Pán.
 • 12Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.
 • 13Ale zlí ľudia a čarodejní závratníci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom.
 • 14Ale ty zostávaj v tom, čo mu si sa naučil a o čom si sa presvedčil vediac, od koho si sa naučil
 • 15a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi.
 • 16Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti,
 • 17aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.