evanjelium podľa marka16
 • 1A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salóme nakúpily voňavých vecí, aby prišly a pomazaly ho.
 • 2A v prvý deň týždňa včasne ráno, veľmi skoro, prišly k hrobu, keď začalo vychádzať slnko.
 • 3A hovorily jedna druhej: Kto nám odvalí kameň odo dverí hrobu?!
 • 4A keď pozrely, videly, že je kameň odvalený; lebo bol veľmi veliký.
 • 5A keď vošly do hrobu, videly mládenca, sediaceho na pravej strane, odiateho dlhým bielym rúchom, a preľakly sa.
 • 6Ale on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazarénskeho, toho ukrižovaného. Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili.
 • 7Ale iďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že ide pred vami do Galilee, tam ho uvidíte, jako vám predpovedal.
 • 8A vyšly rýchle a utiekly od hrobu, lebo sa triasly od strachu a boly celé predesené a nepovedaly nikomu ničoho, lebo sa bály.
 • 9A keď vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov.
 • 10Tá išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním, žalostiacim a plačúcim.
 • 11Ale oni, keď počuli, že žije, a že ho videla, neverili.
 • 12Potom z nich dvom, kráčajúcim cestou, zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek.
 • 13Aj tí odišli a zvestovali to ostatným, ale ani tým neverili.
 • 14Naposledy sa ukázal tým jedonástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych.
 • 15A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!
 • 16Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.
 • 17A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky,
 • 18hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre.
 • 19A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej.
 • 20A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.