evanjelium podľa matúša27
 • 1A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť,
 • 2a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.
 • 3Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých tridsať strieborných
 • 4a povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz!
 • 5A povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa.
 • 6A najvyšší kňazi vzali tie strieborné a povedali: Nepatrí sa nám hodiť ich do korbána, do pokladnice, pretože je to cena krvi.
 • 7A poradiac sa kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.
 • 8Preto je nazvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa.
 • 9Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal: A vzali tých tridsať strieborných, kúpnu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Izraelových,
 • 10a dali ich za pole hrnčiarovo, tak ako mi nariadil Pán.
 • 11A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš.
 • 12A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal.
 • 13Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe?
 • 14Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil.
 • 15A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli.
 • 16A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáša.
 • 17Tedy keď sa sišli ľudia, povedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša, zvaného Krista?
 • 18Lebo vedel, že ho zo závisti vydali.
 • 19A keď sedel na súdnej stolici, poslala k nemu jeho žena s odkazom: Nemaj ničoho s tým spravedlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho.
 • 20Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša, a Ježiša aby zahubili.
 • 21A vladár odpovedal a riekol im: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni riekli: Barabáša.
 • 22A Pilát im povedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kristom? Všetci mu povedali: Ukrižovať ho!
 • 23A vladár im povedal: A čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Ukrižovať ho!
 • 24A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Som čistý od krvi tohoto spravedlivého; vy už teraz vidzte.
 • 25A všetok ľud odpovedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti!
 • 26Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.
 • 27Vtedy pojali vojaci vladárovi Ježiša do prätória a shromaždili na neho celú čatu.
 • 28A vyzlečúc ho, odiali ho šarlátovým plášťom
 • 29a upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali trstinu a kľakajúc pred ním posmievali sa mu a hovorili: Nech žije kráľ Židov!
 • 30A napľujúc na neho vzali tú trstinu a bili ho po hlave.
 • 31A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho rúcha a odviedli ho ukrižovať.
 • 32A keď vychádzali, našli nejakého človeka, cyrenenského, menom Šimona; toho prinútili, aby niesol jeho kríž.
 • 33A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu,
 • 34dali mu piť octu, smiešaného so žlčou, a keď ochutnal, nechcel piť.
 • 35A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los.
 • 36A sediac strážili ho tam.
 • 37A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú: Toto je Ježiš, ten kráľ Židov.
 • 38Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lotri, jeden z pravej a druhý z ľavej strany.
 • 39A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami
 • 40a hovorili: Hľa, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, pomôž samému sebe! Ak si Syn Boží, sostúp s kríža!
 • 41Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili:
 • 42Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz sostúpi s kríža, a uveríme mu.
 • 43Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn!
 • 44A to isté i lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utŕhali mu.
 • 45A od šiestej hodiny povstala tma na celej zemi až do deviatej hodiny.
 • 46A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?!
 • 47A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento.
 • 48A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho.
 • 49Ale ostatní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či prijde Eliáš, aby mu spomohol.
 • 50Ale Ježiš zase vykríkol velikým hlasom a vypustil ducha.
 • 51A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly,
 • 52a hroby sa otváraly a mnohé telá zosnulých svätých vstaly
 • 53a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.
 • 54Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol naozaj Syn Boží.
 • 55A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boly išly za Ježišom od Galilee posluhujúc mu,
 • 56medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova, a matka synov Zebedeových.
 • 57A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie, menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým.
 • 58Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo.
 • 59A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna
 • 60a složil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. A privaliac veliký kameň ku dveriam hrobu odišiel.
 • 61A bola tam Mária Magdaléna i tá druhá Mária, a sedely naproti hrobu.
 • 62A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, sišli sa najvyšší kňazi a farizeovia k Pilátovi
 • 63a hovorili: Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem.
 • 64Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci vnoci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý.
 • 65A Pilát im povedal: Máte stráž; iďte, strážte, jako viete.
 • 66A oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi.