evanjelium podľa matúša28
 • 1Potom pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob.
 • 2A hľa, povstalo veliké zemetrasenie, lebo anjel Pánov sostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom.
 • 3A bol na pohľad ako blesk, a jeho rúcho bolo biele jako sneh.
 • 4A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli jako mŕtvi.
 • 5A anjel odpovedal a riekol ženám: Vy sa nebojte! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte.
 • 6Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán.
 • 7A iďte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to!
 • 8A vyjdúc rýchle od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zvestovať jeho učeníkom.
 • 9A jako tak išly zvestovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Zdravstvujte! A ony pristúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu.
 • 10Vtedy im povedal Ježiš: Nebojte sa! Iďte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galilee a tam ma uvidia.
 • 11A keď ony išly, tu hľa, niektorí z tej stráže prišli do mesta a zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo.
 • 12A oni sa sišli so staršími a poradiac sa dali vojakom hodne peňazí
 • 13a riekli: Povedzte, že jeho učeníci prišli vnoci a ukradli ho, keď sme my spali.
 • 14A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme a vás urobíme bezstarostných.
 • 15A oni vzali peniaze a urobili, jako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa.
 • 16A tí jedonásti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.
 • 17A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali.
 • 18A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.
 • 19A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha
 • 20učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.