evanjelium podľa matúša7
 • 1Nesúďte, aby ste neboli súdení;
 • 2lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané.
 • 3A prečo vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ?
 • 4Alebo jako povieš svojmu bratovi: Daj, nech vyjmem ivierko z tvojho oka, keď hľa, brvno je v tvojom vlastnom oku?
 • 5Pokrytče, najprv vyjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko z oka svojho brata.
 • 6Nedávajte svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a obrátiac sa neroztrhaly vás.
 • 7Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám;
 • 8lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí.
 • 9Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň?
 • 10Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?!
 • 11Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!
 • 12Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci.
 • 13Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;
 • 14lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
 • 15Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi.
 • 16Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky?
 • 17Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie.
 • 18Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.
 • 19Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň.
 • 20A tak ich tedy po ich ovocí poznáte.
 • 21Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
 • 22Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili?
 • 23A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!
 • 24Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale.
 • 25A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale.
 • 26A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku.
 • 27A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký.
 • 28A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasly zástupy nad jeho učením,
 • 29lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.