jakubov list2
 • 1Moji bratia, nemajte viery nášho Pána Ježiša Krista, Pána slávy, v hľadení na osobu.
 • 2Lebo keby vošiel do vášho shromaždenia muž so zlatým prsteňom a v nádhernom rúchu, a keby vošiel aj chudobný v špinavom rúchu,
 • 3a pozreli by ste na toho, ktorý má na sebe to nádherné rúcho, a povedali by ste mu: Ty si pekne sadni tuto, a chudobnému by ste povedali: Ty stoj tamto, alebo sadni si sem pod moju podnož,
 • 4či nie je tak urobený rozdiel medzi vami, a či ste sa nestali sudcami zlých myšlienok?
 • 5Počujte, moji milovaní bratia! Či si Boh nevyvolil chudobných tohoto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú?
 • 6Ale vy ste zneuctili chudobného! Či nie sú to práve bohatí, ktorí vás potláčajú silou a ktorí vás vláčia pred súdy?
 • 7Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad vami?
 • 8Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba, dobre robíte;
 • 9ale ak hľadíte na osobu, robíte hriech, a zákon vás kára jako priestupníkov
 • 10Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým.
 • 11Lebo ten, kto povedal: Nezcudzoložíš! povedal i: Nezabiješ! ak tedy necudzoložíš, ale vraždíš, si priestupníkom zákona.
 • 12Tak hovorte a tak robte jako takí, ktorí máte byť súdení zákonom slobody.
 • 13Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Milosrdenstvo sa chváli proti súdu.
 • 14Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru, a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť?
 • 15A keby brat alebo sestra boli nahí a nemali by denného pokrmu,
 • 16A keby im niekto z vás povedal: Iďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo to osoží?
 • 17Tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe.
 • 18Ale niekto povie: Ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov.
 • 19Ty že veríš, že je jeden Boh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa.
 • 20Ale či chceš zvedieť, ó, prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva?
 • 21Či nebol Abrahám, náš otec, ospravedlnený zo skutkov donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár?
 • 22Tedy vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov.
 • 23A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť, a bol nazvaný priateľom Božím.
 • 24Tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie samo z viery.
 • 25Tak podobne aj smilnica Rachab, či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a súrne ich vyslala inou cestou?
 • 26Lebo jako je telo bez ducha mŕtve, tak je i viera bez skutkov mŕtva.