kniha proroka izaiáša7
 • 1A stalo sa za dní Achaza, syna Jotáma, syna Uziášovho, judského kráľa, že prišiel Recín, sýrsky kráľ, a Pekach, syn Remaliášov, izraelský kráľ, hore k Jeruzalemu do boja proti nemu, ale nemohol bojovať proti nemu.
 • 2A bolo oznámené domu Dávidovmu, že vraj Sýrovia sa spolčili s Efraimom. Vtedy sa zaklátilo jeho srdce i srdce jeho ľudu, jako sa klátia stromy lesa od vetra.
 • 3Ale Hospodin riekol Izaiášovi: Nože vyjdi oproti Achazovi ty i Šeár Jašub, tvoj syn, ku koncu vodovodu horného rybníka, na hradskú cestu poľa valchárovho,
 • 4a povieš mu: Maj na seba pozor a buď ticho! Neboj sa, a tvoje srdce nech nezomdlieva pre tie dva chvosty dymiacich hlavní, pre rozpálený hnev Recína a Sýrov alebo syna Remaliášovho!
 • 5Pretože Sýrovia uradili proti tebe zlé, Efraim a syn Remaliášov povediac:
 • 6Poďme hore proti Judsku a nažeňme mu strachu a vniknúc do neho strhnime ho na seba a učiňme v jeho strede kráľom syna Tabealovho,
 • 7takto hovorí Pán Hospodin: Nebude stáť, čo hovoria, ani sa nestane.
 • 8Lebo hlavou Sýrie je Damašek, a hlavou Damašku je Recín, a ešte šesťdesiatpäť rokov, a Efraim bude rozdrtený, takže prestane byť ľudom.
 • 9A hlavou Efraima je Samária, a hlavou Samárie syn Remaliášov. Ak neuveríte, istotne neobstojíte.
 • 10A ešte hovoril Hospodin Achazovi a riekol:
 • 11Žiadaj si znamenie od Hospodina, svojho Boha, žiadaj, už či bude z hlboka dole a či z vysoka hore.
 • 12Ale Achaz povedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina.
 • 13Vtedy riekol prorok: Nože počujte, dome Dávidov: Či vám je to málo unavovať ľudí, že unavujete ešte i môjho Boha?
 • 14Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel.
 • 15Maslo a med bude jesť, dokiaľ nebude vedieť zavrhnúť zlé a vyvoliť dobré.
 • 16Lebo prv ako bude vedieť chlapča zavrhnúť zlé a vyvoliť dobré, bude opustená zem, ktorá sa ti bridí pre jej dvoch kráľov.
 • 17Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca dni, jaké neprišly odo dňa, ktorého odstúpil Efraim od Júdu, privedie kráľa Assýrie.
 • 18A stane sa toho dňa, že Hospodin zapískne na muchy, ktoré sú na konci riek Egypta, a na včely, ktoré sú v assýrskej zemi,
 • 19a prijdú a všetky sa usadia v pustých odľahlých údoliach a v skalných trhlinách, na všetkých chrastinách i na všetkých lúkach.
 • 20Toho dňa oholí Pán tou najatou britvou, tými zpoza rieky, kráľom Assýrie, hlavu i vlasy nôh, áno, i bradu oholí ona docela.
 • 21A stane sa toho dňa, že človek bude chovať kravičku a dvoje drobného dobytka.
 • 22Ale stane sa, že pre množstvo mlieka, ktoré nadojí, bude jesť maslo, lebo maslo a med bude jesť každý, kto pozostane v zemi.
 • 23A taktiež bude toho dňa, že každé miesto, na ktorom bývalo tisíc kmeňov viniča za tisíc strieborných, bude pre tŕnie a bodľač.
 • 24So strelami a s lučišťom ta prijde človek, lebo tŕním a bodľačou bude porastená celá zem.
 • 25A čo do všetkých vrchov, ktoré sa prekopávajú motykou, neprijdeš na ne, lebo sa budeš báť tŕnia a bodľače, a bude to na to, aby sa ta vyhnal vôl, a aby to šliapal drobný dobytok.