kniha proroka zachariáša10
 • 1Žiadajte od Hospodina dážď v čas pozdného dažďa jarného, od Hospodina, ktorý činí blesky, a dá im hojný dážď, každému bylinu na poli.
 • 2Lebo terafím hovoria márnosť, veštci vidia klamstvo a sny hovoria daromnicu; nič je to, čím tešia; preto idú ta jako stádo; strápení sú, lebo niet pastiera.
 • 3Na pastierov horí môj hnev, a na kozloch-vodcoch navštívim neprávosť, lebo Hospodin Zástupov navštívi svoje stádo, dom Júdov, a učiní ich ako svojho nádherného koňa v boji.
 • 4Z neho bude uhol, z neho klin, z neho vojenné lučište, z neho vyjde napospol každý pohonič.
 • 5Budú jako hrdinovia, ktorí šliapu jako blato ulíc v boji a budú bojovať, lebo Hospodin bude s nimi, a zahanbia tých, ktorí jazdia na koňoch.
 • 6A posilním dom Júdov a dom Jozefov zachránim a osadím ich, lebo sa zľutujem nad nimi, a budú, jako čo by som ich nebol zavrhnul, lebo ja som Hospodin, ich Boh, a vyslyším ich.
 • 7A synovia Efraimovi budú jako udatný hrdina, ich srdce sa bude radovať ako od vína; uvidia to ich synovia a budú sa radovať; ich srdce bude plesať v Hospodinovi.
 • 8Zapísknem na nich a shromaždím ich, lebo ich vykúpim, a budú sa množiť, ako sa množili.
 • 9A rozosejem ich medzi národy, a v ďalekých krajoch budú pamätať na mňa a budú žiť so svojimi synmi a navrátia sa.
 • 10A dovediem ich zpät z Egyptskej zeme i z Assúra ich shromaždím a dovediem ich do zeme Gileáda a Libanona, a nenajde sa im dosť miesta.
 • 11Prejde morom súženia a zbije vlny na mori, a vyschnú všetky hlbiny rieky Nílu, svrhnutá bude pýcha Assúrova, a berla Egypta uhne.
 • 12A posilním ich v Hospodinovi, a budú chodiť v jeho mene, hovorí Hospodin.