kniha proroka zachariáša12
 • 1Bremä slova Hospodinovho na Izraela. Hovorí Hospodin, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti.
 • 2Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu v obležení, na Jeruzalem.
 • 3A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a shromaždia sa proti nemu všetky národy zeme.
 • 4Toho dňa, hovorí Hospodin, zbijem každého koňa plachosťou a jeho jazdca šialenstvom, ale na dom Júdov otvorím svoje oči, a každého koňa tých národov raním slepotou.
 • 5A vojvodovia Júdovi povedia vo svojom srdci: Silou sú mi obyvatelia Jeruzalema v Hospodinovi Zástupov, svojom Bohu.
 • 6Toho dňa učiním vojvodov Júdových ako nádobu s ohňom medzi drevom a jako horiacu fakľu medzi snopami slamy, a budú žrať napravo i naľavo všetky tie národy naokolo, a Jeruzalem bude zase len bývať na svojom mieste, v Jeruzaleme.
 • 7A Hospodin zachráni stány Júdove najprv, aby sa nevelebila ozdoba domu Dávidovho a ozdoba obyvateľa Jeruzalema nad Júdu.
 • 8Toho dňa bude Hospodin štítiť obyvateľa Jeruzalema; a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid a dom Dávidov ako Boh, ako anjel Hospodinov pred nimi.
 • 9A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahladiť všetky tie národy, ktoré prijdú na Jeruzalem.
 • 10A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným.
 • 11Toho dňa bude veľký nárek v Jeruzaleme, jako bol nárek Hadadrimmona v doline Megiddona.
 • 12A bude nariekať celá zem, každá čeľaď osobitne, čeľaď domu Dávidovho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď domu Nátanovho osobitne a ich ženy osobitne,
 • 13čeľaď domu Léviho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď Šimeiho osobitne a ich ženy osobitne,
 • 14všetky čeľade, ktoré pozostanú, čeľaď ako čeľaď osobitne a ich ženy osobitne.