kniha proroka zachariáša14
 • 1Hľa, prichádza deň Hospodinovi, a rozdelená bude tvoja korisť v tvojom strede.
 • 2Shromaždím všetky národy proti Jeruzalemu do boja, a mesto bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprznené, a polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyplienený z mesta.
 • 3Ale Hospodin vyjde a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bitky.
 • 4A jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalemu od východu, a Olivový vrch sa rozdvojí od svojej polovice na východ a na západ v dolinu veľmi velikú. A polovica vrchu uhne na sever a jeho druhá polovica na juh.
 • 5A bude utekať dolinou mojich vrchov, lebo dolina vrchov bude sahať po Ácel. A budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za dní Uziáša, judského kráľa. A tak prijde Hospodin, môj Boh, a všetci svätí s tebou.
 • 6A stane sa toho dňa, že nebude svetla; bude šero a chlad.
 • 7A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi; nebude to deň ani to nebude noc; ale stane sa, že v čas večera bude svetlo.
 • 8A stane sa toho dňa, že budú vychádzať živé vody z Jeruzalema; jedna ich polovica pojde do východného mora a ich druhá polovica do západného mora; v lete i v zime tak bude.
 • 9A Hospodin bude kráľom nad celou zemou; toho dňa bude Hospodin jeden a jeho meno jedno.
 • 10Celá zem sa premení, takže bude jako Araba od Geby po Rimmon, na juh od Jeruzalema, a ten bude vyvýšený a bude stáť na svojom mieste od brány Benjaminovej až po miesto prvej brány, až po bránu Uhlov a od veže Chananeela až po preše kráľove.
 • 11A budú bývať v ňom, a nebude už viacej kliatby, a Jeruzalem bude bývať bezpečne.
 • 12A toto bude rana, ktorou raní Hospodin všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu: jeho telo bude hniť, kým bude stáť na svojich nohách, a jeho oči sa rozlejú vo svojich dierach, a jeho jazyk zhnije v ich ústach.
 • 13A stane sa toho dňa, že bude veľký zmätok Hospodinov medzi nimi, a chopia každý ruku svojho druha, a jeho ruka sa pozdvihne proti ruke jeho druha.
 • 14A bude i Júda bojovať proti Jeruzalemu, a shromaždené bude imanie všetkých národov naokolo, zlato a striebro a rúcha, veľmi mnoho.
 • 15A taká bude aj rana koňa, mulice, veľblúda a osla a každého hoväda, ktoré bude v tých táboroch, ako táto rana.
 • 16A stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prijdú proti Jeruzalemu, bude prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal Kráľovi Hospodinovi Zástupov a aby slávil slávnosť stánov.
 • 17A stane sa, že kto neprijde z čeľadí zeme hore do Jeruzalema, aby sa klaňal Kráľovi Hospodinovi Zástupov, nebude na nich dažďa.
 • 18A keby neišla hore čeľaď Egypta ani neprišla, nebude ani na nich, ale bude na nich rana, ktorou raní Hospodin národy, ktoré neprijdú hore, aby slávily slávnosť stánov.
 • 19To bude trest za hriech Egypta a trest za hriech všetkých národov, ktoré neprijdú hore, aby slávily slávnosť stánov.
 • 20Toho dňa bude na zvoncoch koňa: Sväté Hospodinovi, a hrnce v dome Hospodinovom budú jako čaše pred oltárom.
 • 21A každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude svätý Hospodinovi Zástupov, a tak budú prichádzať všetci, ktorí obetujú, a budú brať z nich a budú v nich variť a nebude už viacej Kananeja v dome Hospodina Zástupov toho dňa.