kniha proroka zachariáša2
 • 1Opät som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, nejaký muž, v ktorého ruke bolo merné lano.
 • 2A povedal som: Kam ideš? A riekol mi: Zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a jaká jeho dĺžka.
 • 3A hľa, anjel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal, a iný anjel vychádzal oproti nemu
 • 4a riekol mu: Bež, hovor tomuto mládencovi a povedz: Ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom.
 • 5A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede.
 • 6Hej, hej, utečte zo zeme severa, hovorí Hospodin, lebo som vás rozostrel ako štyri nebeské vetry, hovorí Hospodin.
 • 7Hej, Sione, utekaj a tak sa zachráň, ty, ktorý bývaš u dcéry Babylona!
 • 8Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Po sláve ma poslal k národom, ktoré vás olupovaly; lebo ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka.
 • 9Lebo hľa, budem mávať svojou rukou nad nimi, a budú korisťou svojim sluhom, a tak zviete, že Hospodin Zástupov ma poslal.
 • 10Prespevuj a raduj sa, dcéro Siona, lebo hľa prijdem a budem bývať v tvojom strede, hovorí Hospodin.
 • 11A mnohé národy sa pripoja k Hospodinovi toho dňa a budú mi ľudom, a budem bývať v tvojom strede, a zvieš, že Hospodin Zástupov ma poslal k tebe.
 • 12A Hospodin zdedí Júdu jako svoj podiel na svätej zemi a zase si vyvolí Jeruzalem.
 • 13Umĺkni, každé telo, pred tvárou Hospodinovou, lebo sa zobudil z príbytku svojej svätosti.