kniha proroka zachariáša3
  • 1Potom mi ukázal Jozuu, najväčšieho kňaza, ktorý stál pred anjelom Hospodinovým, a Satan, útočník, stál po jeho pravici, aby útočil na neho.
  • 2Ale Hospodin riekol satanovi: Nech ťa potresce Hospodin, Satane, a nech ťa potresce Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlavňou, vytrhnutou z ohňa?
  • 3A Jozua bol oblečený v pľuhavom rúchu a stál pred anjelom.
  • 4A odpovedal a riekol tým, ktorí stáli pred ním, povediac: Vezmite s neho to pľuhavé rúcho: A riekol mu: Hľa, učinil som to, aby prešla tvoja neprávosť s teba, a obliekol som ťa do slávnostného rúcha.
  • 5A povedal som: Nech položia čistý ovoj na jeho hlavu! A tak položili čistý ovoj na jeho hlavu a obliekli ho do rúcha, a anjel Hospodinov stál tam.
  • 6A anjel Hospodinov osvedčil Jozuovi a riekol:
  • 7Takto hovorí Hospodin Zástupov: Jestli budeš chodiť po mojich cestách a jestli budeš strážiť moju stráž, vtedy budeš aj ty súdiť môj dom aj budeš strážiť moje dvory, a dám ti, aby si chodil medzi týmito, ktorí tu stoja.
  • 8Nože počuj Jozua, najväčší kňazu, ty i tvoji priatelia, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to mužovia zázraku, lebo hľa, dovediem svojho služobníka Cemacha.
  • 9Lebo hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozuu; na jednom kameni sedem očí; hľa, vyrežem na ňom jeho rezbu, hovorí Hospodin Zástupov, a odstránim neprávosť tej zeme jedného dňa.
  • 10Toho dňa, hovorí Hospodin Zástupov, povoláte druh svojho druha pod vinič a pod fík.