kniha proroka zachariáša8
 • 1A stalo sa slovo Hospodina Zástupov povediac:
 • 2Takto hovorí Hospodin Zástupov: Žiarlim za Sion veľkou žiarlivosťou a veľkým hnevom prudkým žiarlim zaň.
 • 3Takto hovorí Hospodin: Navrátim sa na Sion a budem bývať prostred Jeruzalema, a Jeruzalem sa bude volať mestom pravdy a vrch Hospodina Zástupov vrchom svätosti.
 • 4Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte budú sedávať starci a stareny na uliciach Jeruzalema, a to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vysoký vek.
 • 5A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, hrajúcich sa na jeho uliciach.
 • 6Takto hovorí Hospodin Zástupov: Keď to bude nemožným v očiach ostatku tohoto ľudu v tých dňoch, či to azda i v mojich očiach bude nemožným? hovorí Hospodin Zástupov.
 • 7Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca.
 • 8A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a v spravedlivosti.
 • 9Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nech sa posilnia vaše ruky, vy, ktorí počujete v týchto dňoch tieto slová z úst prorokov, ktorí boli toho dňa, ktorého bol založený dom Hospodina Zástupov, jeho chrám, aby bol vystavený.
 • 10Lebo pred tými dňami nebolo mzdy pre človeka, ani nebolo mzdy pre hovädo, jako ani nemal pokoja ten, kto vychádzal, ani ten, kto vchádzal, od protivníka, a bol som pustil všetkých ľudí, každého proti jeho blížnemu.
 • 11Ale teraz už nebudem ostatku tohoto ľudu, jako som mu bol za tamtých prvých dní, hovorí Hospodin Zástupov.
 • 12Ale bude semenom pokoja; vinič vydá svoje ovocie, a zem vydá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičstva ostatku tohoto ľudu všetky tieto veci.
 • 13A stane sa, že jako ste boli kliatbou medzi národami, dome Júdov a dome Izraelov, tak vás zachránim, a budete požehnaním! Nebojte sa, nech sa posilnia vaše ruky!
 • 14Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Jako som myslel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši otcovia, hovorí Hospodin Zástupov, a neľutoval som,
 • 15tak zase myslím v týchto dňoch robiť Jeruzalemu dobré i domu Júdovmu. Nebojte sa!
 • 16Toto sú veci, ktoré budete robiť: Hovorte pravdu každý so svojím blížnym, pravdu a súd pokoja súďte vo svojich bránach.
 • 17A nemyslite nikto zlého na svojho blížneho vo svojom srdci ani nemilujte falošnej prísahy, lebo práve všetko toto je to, čoho nenávidím, hovorí Hospodin.
 • 18A stalo sa slovo Hospodina Zástupov ku mne povediac:
 • 19Takto hovorí Hospodin Zástupov: Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho mesiaca bude domu Júdovmu na veselosť a radosť a na rozkošné slávnosti; ale milujte pravdu a pokoj!
 • 20Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte bude to, že prijdú národy a obyvatelia mnohých miest.
 • 21A pojdú obyvatelia jedného mesta k druhému a budú hovoriť: Poďme, nože poďme pokorne sa modliť pred tvárou Hospodinovou a hľadať Hospodina Zástupov! Pojdem i ja.
 • 22A prijdú mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina Zástupov v Jeruzaleme a pokorne sa modliť pred tvárou Hospodinovou.
 • 23Takto hovorí Hospodin Zástupov: V tých dňoch to bude, že sa chopia desiati mužovia zo všetkých jazykov národov, že sa chopia krýdla rúcha muža Žida a povedia: Nože nech ideme s vami, lebo sme počuli, že je Boh s vami.