kniha proroka zachariáša9
 • 1Bremä slova Hospodinovho proti zemi Chadrach-u i proti Damašku, jeho odpočinku (Pre to, že oko človeka má zrieť k Hospodinovi aj oči všetkých pokolení Izraelových);
 • 2ako aj proti Chamatu, ktorý hraničí s ním, proti Týru a Sidonu, lebo je veľmi múdry.
 • 3A Týrus si vystavil pevnosť, nahromadil striebra jako prachu a rýdzeho zlata jako blata ulíc.
 • 4Hľa, Pán ho vyženie a porazí jeho silu na mori, a on sám bude strávený ohňom.
 • 5Uvidí to Aškalon a bude sa báť, i Gaza, a bude sa svíjať bolesťou, veľmi, aj Ekron, pretože zahanbí jeho nádej, a zahynie kráľ z Gazy, a Aškalon nebude obývaný.
 • 6V Ašdóde bude bývať bastard, a tak vytnem pýchu Filištínov.
 • 7A odstránim jeho krv z jeho úst a jeho hnusoby zpomedzi jeho zubov, a tak pozostane aj on nášmu Bohu a bude jako vojvoda v Judsku a Ekron ako Jebuzej.
 • 8A položím sa vôkol svojho domu táborom pre vojsko, aby nikto neprešiel cezeň ani sa nevrátil. A neprejde viacej po nich pohonič, lebo teraz som videl svojimi očima.
 • 9Plesaj veľmi, dcéro Siona, pokrikuj radostne, dcéro Jeruzalema! Hľa, tvoj kráľ prijde k tebe, spravedlivý je a plný spasenia chudobný a jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc.
 • 10A vyplienim voz z Efraima a koňa z Jeruzalema, a bude vyplienené aj vojenné lučište, a bude hovoriť pokoj národom. Jeho panstvo bude od mora až k moru a od Rieky až po konce zeme.
 • 11Aj tebe, pre krv tvojej smluvy, prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej niet vody.
 • 12Navráťte sa do pevnosti, väzni nádeje! Aj dnes oznamujem: Dvojnásobne ti nahradím.
 • 13Lebo si napnem Júdu, naplním lučište Efraimom a zobudím tvojich synov, Sione, proti tvojim synom, Javane, a učiním ťa ako meč hrdinu.
 • 14A Hospodin sa ukáže nad nimi, a jeho strela vyjde jako blesk, a Pán Hospodin bude trúbiť na trúbu a pojde jako víchrice juhu.
 • 15Hospodin Zástupov bude štítiť nad nimi, a strávia a zašliapu kamene praku, budú piť a lomoziť ako od vína a budú plní jako obetná čaša, jako uhly oltára.
 • 16A tak ich zachráni Hospodin, ich Boh, toho dňa ako stádo svojho ľudu, pretože budú jako kamene koruny, ktoré sa budú ďaleko skvieť na jeho zemi.
 • 17Lebo jaké bude jeho dobro a jaká jeho krása! Obilie mládencom a vínna šťava bude dodávať rozkvetu pannám.