list efezanom5
 • 1A tak buďte nasledovníkmi Božími jako milované deti
 • 2a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu.
 • 3A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, jako sa sluší svätým,
 • 4ani mrzkosť a bláznivé reči alebo šprýmy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie,
 • 5Lebo to viete, že niktorý smilník alebo nečistý alebo lakomec, čo je to isté jako modlár, nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha.
 • 6Nech vás nikto nezvodí prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti.
 • 7Teda nebuďte ich spoluúčastníkmi.
 • 8Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte jako deti svetla -
 • 9Lebo ovocie Ducha záleží v každej dobrote, spravedlivosti a pravde -
 • 10zkúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi.
 • 11A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte.
 • 12Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť.
 • 13Ale to všetko, kárané od svetla, vychádza na javo; lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo.
 • 14Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus.
 • 15Teda hľaďte, jako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale jako múdri,
 • 16vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé.
 • 17Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova.
 • 18A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom
 • 19hovoriac si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi,
 • 20ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi,
 • 21podriaďujúc sa jedni druhým v bázni Božej.
 • 22Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi;
 • 23lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela.
 • 24Ale jako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom.
 • 25Vy, mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu,
 • 26aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom,
 • 27aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.
 • 28Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje.
 • 29Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj Pán cirkev,
 • 30lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí.
 • 31Zato opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jedno telo.
 • 32Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev.
 • 33Avšak aj vy, jeden každý osobitne tak nech miluje svoju ženu jako sám seba, a žena aby sa bála muža.