list efezanom6
 • 1Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé.
 • 2Cti svojho otca a svoju mať - to je prvé prikázanie so zasľúbením -,
 • 3aby ti bolo dobre, a aby si dlho žil na zemi.
 • 4A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní Pánovom.
 • 5Vy, sluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a s trasením v prostote svojho srdca jako Krista
 • 6neslúžiac verne iba na oko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale jako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu z duše,
 • 7s dobrou mysľou, slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom,
 • 8vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dobré, to si odnesie od Pána, buď sluha buď slobodný.
 • 9A vy, pánovia, čiňte to isté naproti nim zanechajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého Pána v nebesiach, o on nehľadí na osobu.
 • 10Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.
 • 11Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.
 • 12Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.
 • 13Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.
 • 14Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti
 • 15a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja.
 • 16A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.
 • 17A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie,
 • 18modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých,
 • 19i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia,
 • 20za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť.
 • 21Ale aby ste aj vy vedeli, čo sa so mnou deje, a čo robím, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi,
 • 22ktorého som k vám poslal práve preto, aby ste zvedeli, čo robíme a jako sa máme, a aby potešil vaše srdcia.
 • 23Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista.
 • 24Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti. Ameň.