list galaťanom4
 • 1Ale hovorím: Po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielny od sluhu, hoci je pánom všetkého;
 • 2ale je pod tútormi a pod správcami, až do času, ktorý určil otec.
 • 3Tak i my: keď sme boli nedospelí, boli sme podrobení pod živly sveta, v službu.
 • 4Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon,
 • 5aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.
 • 6A že ste synovia, poslal Boh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče!
 • 7Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista.
 • 8Ale vtedy neznajúc Boha slúžili ste bohom, ktorí prírodou nie sú nimi.
 • 9Ale teraz poznajúc Boha, ba čo viac, poznaní súc od Boha, jakože sa opät obraciate k bezvládnym a biednym živlom, ktorým chcete zase slúžiť znova?
 • 10Bedlivo pozorujete na dni, mesiace, časy a roky.
 • 11Bojím sa o vás, aby som nejako nebol nadarmo pracoval na vás.
 • 12Buďte jako ja, lebo aj ja som ako vy, bratia, prosím vás. Nič ste mi neublížili.
 • 13A viete, že som vám tam prv pre slabosť tela zvestoval evanjelium.
 • 14A nepohŕdli ste mojím pokušením na mojom tele ani ste ním neopovrhli, ale ako anjela Božieho ste ma prijali, jako Krista Ježiša.
 • 15Jaké bolo teda vaše blahoslavenstvo a kde je?! Lebo vám dávam svedoctvo, že keby to bolo bývalo možné, boli by ste si vylúpili svoje oči a dali mi.
 • 16Tak teda som sa vám stal nepriateľom pravdu vám hovoriac?
 • 17Nedobre horlia za vás, ale vytvoriť vás chcú, aby ste za nich horlili.
 • 18A dobre je horliť v dobrom vždycky, a nie len v tedy, keď som prítomný u vás.
 • 19Moje deti, ktorých zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude Kristus vypodobený vo vás!
 • 20No, chcel by som teraz byť prítomný u vás a zmeniť svoj hlas, lebo som v rozpakoch o vás.
 • 21Povedzte mi vy, ktorí to chcete byť pod zákonom, či nečujete zákona?
 • 22Lebo je napísané, že Abrahám mal dvoch synov, jedného od dievky, otrokyne, a jedného od slobodnej, zákonitej ženy.
 • 23Ale ten od dievky sa narodil podľa tela a ten zo slobodnej zo zasľúbením,
 • 24ktoré to veci sú alegóriou, obrazom lebo to sú tie dve smluvy, jedna s vrchu Sinai, rodiaca deti v rabstvo, a to je Hagar.
 • 25Lebo Hagarou je vrch Sinai v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo aj on slúži v rabstve so svojimi deťmi.
 • 26Ale ten vrchný Jeruzalem je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás.
 • 27Lebo je napísané: Veseľ sa, neplodná, ty, ktorá nerodíš! Vykríkni a zvolaj, ktorá nepracuješ ku porodu! Lebo viacej bude mať detí opustená ako tá, ktorá má muža.
 • 28Ale my, bratia, sme jako Izák, deťmi zasľúbenia.
 • 29Lež ako vtedy ten narodený podľa tela prenasledoval toho, ktorý bol podľa Ducha, tak i teraz.
 • 30Ale čo hovorí Písmo? Vyžeň dievku i jej syna, lebo syn dievky nebude dediť so synom slobodnej.
 • 31A tak tedy, bratia, nie sme deťmi dievky, ale deti slobodnej.