príslovia3
 • 1Môj synu, nezabudni môjho naučenia, a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania,
 • 2lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja.
 • 3Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda; priviaž si ich na svoje hrdlo; napíš si ich na tabuľu svojho srdca,
 • 4a tak najdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí.
 • 5Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.
 • 6Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky.
 • 7Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach; boj sa Hospodina a odstúp od zlého.
 • 8To bude zdravím tvojmu životu a rozvlažením tvojim kostiam.
 • 9Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod.
 • 10A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna.
 • 11Môj synu, neopovrhuj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie.
 • 12Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to jako otec syna, ktorého má rád.
 • 13Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti.
 • 14Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato.
 • 15Je drahšia než koraly, a nevyrovnajú sa jej ani všetky tvoje najžiadúcnejšie veci.
 • 16Dlhosť dní leží v jej pravici, v jej ľavici bohatstvo a sláva.
 • 17Jej cesty sú utešené cesty, a všetky jej chodníky sú samý pokoj.
 • 18Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, sú blahoslavení.
 • 19Hospodin múdrosťou založil zem; umnosťou pevne postavil nebesia.
 • 20Jeho známosťou prepukly priepasti, a oblaky kropia rosou.
 • 21Môj synu, nech neodídu tie veci zpred tvojich očí; ostríhaj to, čo prospieva, a dômyselnosť.
 • 22A bude to životom tvojej duši a pôvabnou milotou tvojmu hrdlu.
 • 23Vtedy pojdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou.
 • 24Keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať, a tvoj sen bude sladký.
 • 25Neboj sa náhleho strachu ani búrky bezbožníkov, keď prijde.
 • 26Lebo Hospodin bude tvojou dôverou a bude ostríhať tvoju nohu, aby sa nelapila.
 • 27Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to.
 • 28Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba!
 • 29Nevymyslíš zlého na svojho blížneho, kým on v dôvere býva ubezpečený u teba.
 • 30Nevaď sa s človekom bez príčiny, ak ti neučinil zlého.
 • 31Nezáviď ukrutnému človekovi ani si nezvoľ niktorej jeho cesty.
 • 32Lebo ohavnosťou je Hospodinovi prevrátenec, ale jeho tajná rada s úprimnými.
 • 33Zlorečenstvo Hospodinovo je v dome bezbožného, ale príbytku spravedlivých žehná.
 • 34Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť.
 • 35Múdri zdedia slávu, ale blázni si odnášajú hanbu.