5. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 29-39 Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali...

pokračovať v čítaní

Obetovanie Pána

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 22-40 Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu. Chlapec rástol, plný múdrosti Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu,...

pokračovať v čítaní

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 7-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu. Začal ich posielať Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb...

pokračovať v čítaní

Svätého Jána Boska, kňaza

Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 1-6 Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v...

pokračovať v čítaní

Utorok 4. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 5, 21-43 Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Dievča, hovorím ti, vstaň! Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom...

pokračovať v čítaní

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 5, 1-20 Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý...

pokračovať v čítaní

4. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 21-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Učil ich ako ten, čo má moc V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich...

pokračovať v čítaní