Najsvätejšej Trojice

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 16-18 Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Boh poslal svojho Syna, aby sa skrze neho svet spasil Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho...

pokračovať v čítaní

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 12, 38-44 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach...

pokračovať v čítaní

Piatok 9. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 12, 35-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je...

pokračovať v čítaní

Streda 9. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 12, 18-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu...

pokračovať v čítaní

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 12, 13-17 Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania. Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v...

pokračovať v čítaní

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka

Evanjelium podľa Marka − Mk 12, 1-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježišu Kriste, verný svedok, prvorodený z mŕtvych, ty nás miluješ a svojou krvou si nás oslobodil od hriechov. Chytili jeho milovaného syna, zabili ho a vyhodili z vinice Ježiš začal hovoriť veľkňazom, zákonníkom a starším v podobenstvách: „Istý človek vysadil...

pokračovať v čítaní

Zoslanie Ducha Svätého

Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 19-23 Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás: Prijmite Ducha Svätého Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi...

pokračovať v čítaní