Liturgické čítanie – 20. júl 2013 – Sobota 15. týždňa v Cezročnom období

Kniha Exodus − Ex 12, 37-42 Izraeliti sa pohli z Ramesesa do Sukotu; okolo šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí. A s nimi šlo nespočetné množstvo iného ľudu a obrovské stáda oviec a dobytka.Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasené podpopolné chleby; cesto nemohlo vykysnúť, lebo ich z...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 19. júl 2013 – Piatok 15. týždňa v Cezročnom období

Kniha Exodus − Ex 11, 10 – 12, 14 Mojžiš a Áron robili pred faraónom mnohé zázraky, ale Pán zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil synov Izraela zo svojej krajiny.Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v Egypte: „Tento mesiac bude pre vás začiatočným mesiacom, prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 15. júl 2013 – Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Kniha Exodus − Ex 1, 8-14. 22 V Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: „Pozrite, izraelský ľud je veľký a mocnejší ako my. Poďte, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval; lebo keby sa proti nám strhla vojna, pridal by sa k našim nepriateľom...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 14. júl 2013 – 15. nedeľa v Cezročnom období

Kniha Deuteronómium − Dt 30, 10-14 Mojžiš prehovoril k ľudu: „Budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachovávať jeho prikázania a nariadenia, napísané v tomto zákone, a obrátiš sa k Pánovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.Veď toto prikázanie, ktoré ti dnes dávam, nie je nad tvoje sily ani...

pokračovať v čítaní