Liturgické čítanie – 2. september 2015 – Streda 22. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša _ Lk 4, 38-44 Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení. Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 1. september 2015 – Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša _ Lk 4, 31-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 31. august 2015 – Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 4, 16-30 Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 30. august 2015 – 22. nedeľa v Cezročnom období

Kniha Deuteronómium − Dt 4, 1-2. 6-8 Mojžiš povedal ľudu: „A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré vás učím, a zachovávajte ich, aby ste žili a vošli do krajiny, ktorú vám chce dať Pán, Boh vašich otcov, do vlastníctva. Nepridáte nič k slovu, ktoré vám hovorím, ani z neho...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 29. august 2015 – Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 17-29 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 28. august 2015 – Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 1-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 27. august 2015 – Svätej Moniky

Evanjelium podľa Matúša − Mt 24, 42-51 Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 26. august 2015 – Streda 21. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 23, 27-32 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!...

pokračovať v čítaní