Liturgické čítanie

Kniha proroka Izaiáša − Iz 42, 1-4. 6-7 Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa,......

Čítaj viac

Prvý Jánov list − 1 Jn 3, 22 – 4, 6 Milovaní, od Boha dostaneme všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho......

Čítaj viac

Kniha proroka Izaiáša − Iz 60, 1-6 Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad tebou. Lebo, hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy; ale nad tebou vzíde Pán a jeho veleba sa zjaví na tebe. Národy budú kráčať v tvojom svetle a králi v jase, čo ti vzišiel. Pozdvihni......

Čítaj viac

Prvý Jánov list − 1 Jn 3, 11-21 Milovaní, toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé. Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. My vieme,......

Čítaj viac

Prvý Jánov list − 1 Jn 3, 7-10 Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva......

Čítaj viac

Prvý Jánov list − 1 Jn 2, 29 – 3, 6 Kto ostáva v ňom, nehreší Milovaní, ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní,......

Čítaj viac

Kniha proroka Malachiáša − Mal 3, 1-4 Príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu a kto......

Čítaj viac

Kniha Numeri − Nm 6, 22-27 Budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán......

Čítaj viac