Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

Životopis

Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom rodičom Jánovi a Anne rodenej Kušnírovej. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Žila veľmi jednoducho a skromne v dobrej povesti a nevinnosti. Cez dobrú kresťanskú výchovu vyzrela v silnú a zrelú osobnosť. Pravidelne chodievala do kostola a na pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Rada sa modlievala svätý ruženec.
Dňa 22. novembra 1944 večer prechádzali cez ich dedinu vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov vošiel opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala šestnásťročná Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. V tých dňoch sa obliekala do čiernych šiat po nebohej matke, aby tak budila dojem staršej ženy a chránila si svoju čistotu. Otec Anne povedal, aby dala vojakovi zajesť. Ona poslúchla a vyšla hore do kuchyne. Po chvíli začal vojak na Annu naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí, odmietla a volila si radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak sa ponáhľal za ňou, namieril zbraň a zakričal, aby sa rozlúčila s otcom. Hneď nato svoju hrozbu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil dve rany. Anna zomrela pri zvolávaní mien Ježiša, Márie a Jozefa. Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné obrady dodatočne vykonal vtedajší farár Anton
Lukáč až 29. novembra 1944. Po cirkevnom pohrebe do matriky zomrelých zapísal poznámku: hostia sanctae castitatis (hostia svätej čistoty). Podrobnejší záznam o jej smrti urobil farár do farskej kroniky v Pavlovciach nad Uhom, kde dopísal, že Annu vo chvíľach, keď odvážne a bez zaváhania bránila svoju čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pristúpila k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. Svedectvo podpísalo päť svedkov.
Neskoršia nepriaznivá spoločensko-politická situácia pre Cirkev na Slovensku neumožnila verejne sa zaoberať procesom blahorečenia Anny Kolesárovej, ale existujú vierohodné záznamy, že už v roku 1957 páter Michal Potocký SJ, rodák z Vysokej nad Uhom, zhromažďoval svedectvá o jej živote a smrti. Anna Kolesárová je vzorom príkladného kresťanského života. Jej čistý život je povzbudením a príkladom pre mládež a rodiny. Nápis na náhrobnom kameni výstižne charakterizuje jej krátky, ale cnostný život: Radšej smrť ako hriech. Toto jej vnútorné nasmerovanie k Bohu, z ktorého čerpala silu, sa naplno prejavilo v jej hrdinskej odvahe, keď sa postavila proti morálnemu zlu a chránila si svoju dôstojnosť i čistotu aj za cenu obety vlastného života.

Modlitba za svätorečenie Anny Kolesárovej

 

 

Nebeský Otče,
Anna Kolesárová
ako mučeníčka čistoty
vydala svedectvo o bohatstve
vnútornej krásy každého človeka
a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny
pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby
(teraz prednes svoje prosby…)

a daj, aby sme ju mohli
uctievať na oltári ako svätú.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

 

 

Vypočuté modlitby prosíme ohlásiť na adresu: Arcibiskupský úrad, Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej, Hlavná 28, 041 83 Košice, Nihil obstat prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., Imprimatur Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, Košice, 21.3.2018, ABÚ č.prot. 320/18

Špiritualita troch zdravasov

1. ZA DAR POVOLANIA A ROZHODOVANIA SA PODĽA BOŽEJ VÔLE.

 V mladosti sa  odohrávajú najväčšie životné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité, vedieť rozlišovať čo je a čo nie je správne a  spoznať svoju cestu v Božom pláne.

2. ZA ČISTOTU.

 Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných . V čistote myšlienok, slov a skutkov je sloboda, radosť, pokoj, viera, nádej a láska

3. ZA VERNOSŤ BOHU A JEHO RADOSTNÉMU POSOLSTVU.

 Mnohokrát prežívame krízy viery.  Viera ja skúšaná rozumom, ktorý žiada dôkazy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Viera roznecuje lásku, učí hodnotám a dáva hodnoty. Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti.

Krížová cesta s Ankou

Anna Kolesarova - krížová cesta

 

 

 

Stiahnite si krížovú cestu s Ankou

(autorka: Mgr. Vierka Urigová, 2018)