Vzbudíme si úmysel modlitby, prežehnáme sa so slovami

“V mene Otca i Syna i Ducha Svätého”,

a na prvom zrnku nasleduje

“Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku , v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.”,

potom nasledujúce tri zrnká, preddesiatok, trikrát

“Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej, Amen.”

Po mene Ježiš sa postupne vkladajú prosby k preddesiatku.
Ruženec pozostáva z piatich desiatkov. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána –

“Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého, Amen.”

a desiatich zdravasov, v ktorých po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k jednotlivým desiatkom. Po každom desiatku nasleduje:

“Sláva Otcu, i Synu, i Duchu svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov, Amen”

a Fatimská prosba

“Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.”

RADOSTNÝ RUŽENEC

 • ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
 • ktorý nech posilňuje našu nádej.
 • ktorý nech roznecuje našu lásku.
 1. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
 2. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 3. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 4. ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
 5. ktorého si, Panna, v chráme našla.
 BOLESTNÝ RUŽENEC

 • ktorý nech osvecuje náš rozum.
 • ktorý nech upevňuje našu vôľu.
 • ktorý nech posilňuje našu pamäť.
 1. ktorý sa pre nás krvou potil.
 2. ktorý bol pre nás bičovaný.
 3. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
 4. ktorý pre nás kríž niesol.
 5. ktorý bol pre nás ukrižovaný.
SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC

 • ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
 • ktorý nech riadi naše slová.
 • ktorý nech spravuje naše skutky
 1. ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 2. ktorý slávne vystúpil do neba.
 3. ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 4. ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
 5. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
 RUŽENEC SVETLA

 • ktorý nech je svetlom nášho života.
 • ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
 • ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
 1. 1. ktorý bol pokrstený v Jordáne.
 2. 2. ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
 3. 3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
 4. 4. ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
 5. 5. ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

 

Iné ružence:

Ružencové tajomstvá K ÚCTE DUCHA SVÄTÉHO

…ktorý si nás stvoril, … vykúpil, … posvätil

1. ktorý naše srdce robí schopným prijať plnosť darov Ducha  Svätého.
2. ktorý nám dary Ducha Svätého vyprosuje a nám tri Božské cnosti: vieru, nádej, lásku rozmnožuje a posilňuje.
3. ktorý nás skrze Ducha Svätého posilňuje, osvecuje, vedie, riadi a posväcuje.
4. ktorý naše srdce láskou Ducha Svätého roznecuje, hlbokou  pokorou, miernosťou, silou a svätosťou naplňuje.
5. ktorý nám sedem darov Ducha Svätého a dvanásť jeho plodov vyprosuje, všetko dobré dáva a všetko zlé odvracia.

Ku koncu ruženca (3x): „Bez poškvrny počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“

 

Ruženec Božieho milosrdenstva:

Ježiš sestre Faustíne povedal:

„Ktokoľvek sa ho bude modliť, okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo. Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik, keď sa čo i len raz pomodlí tento ruženec, bude účastný milostí môjho milosrdenstva…“

Na začiatku sa modlí: Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Verím v Boha.

Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách: Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom

Na konci sa modlí (3 x): Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.