1 kniha kroník1
 • 1Adam, Set, Enos,
 • 2Kénan, Mahalaleel, Jared,
 • 3Enoch, Matuzalem, Lámech,
 • 4Noach, Sem, Chám a Jafet.
 • 5Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras.
 • 6A synovia Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togarma.
 • 7A synovia Javánovi: Elíša a Taršíša, Kittím a Dodaním.
 • 8A synovia Chámovi: Kúš a Micraim, Pút a Kanaán.
 • 9A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Ragma a Sabtacha. A synovia Ragmovi: Šeba a Dedán.
 • 10A Kúš splodil Nimroda. Ten započal byť mocným mužom na zemi.
 • 11A Micraim splodil Lúdim, Anamim, Lehábim a Naftúchim,
 • 12Patrúsim a Kaslúchim, odkiaľ pošli Filištíni a Kaftorím.
 • 13A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Cheta,
 • 14a Jebuzeja, Amoreja a Girgazeja,
 • 15Heveja, Arakeja a Sineja,
 • 16Arvadeja, Cemareja a Chamateja.
 • 17Synovia Semovi: Élam, Assúr, Arfaxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech.
 • 18Arfaxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera.
 • 19A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jednému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán.
 • 20A Joktán splodil Almodáda, Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha,
 • 21Hadoráma, Uzala a Diklu,
 • 22Ébala, Abimaela a Šebu,
 • 23Ofíra, Chavilu a Jobába. Tí všetci boli synmi Joktánovými.
 • 24Sem, Arfaxad, Šelach,
 • 25Héber, Péleg, Rehu,
 • 26Serúg, Náchor, Térach,
 • 27Abrám, to je Abrahám.
 • 28Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael.
 • 29Toto sú ich rody. Prvorodený Izmaelov Nebajot, Kedar, Adbeel a Mibsam,
 • 30Mišma, Dúma, Massa, Chadad a Téma,
 • 31Jetúr, Nafíš, a Kedma. To boli synovia Izmaelovi.
 • 32A synovia Ketury, ženiny Abrahámovej; tá porodila Zimrána, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbáka a Šuacha. A synovia Jokšanovi: Šeba a Dedán.
 • 33Synovia Madianovi: Éfa, Efer, Enoch, Abída a Eldaa. Tí všetci boli synmi Keturinými.
 • 34A Abrahám splodil Izáka. Synovia Izákovi: Ezav a Izrael.
 • 35Synovia Ezavovi: Elifaz, Reguel, Jeuš, Jalam a Kórach.
 • 36Synovia Elifazovi: Téman, Omár, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna a Amalek.
 • 37Synovia Reguelovi: Nachat Zérach, Šamma a Mizza.
 • 38Synovia Seirovi: Lotán, Šobál, Cibeon, Ana, Dišon, Écer a Díšan.
 • 39Synovia Lotánovi: Chori, Homan. A sestra Lotánova bola Timna.
 • 40Synovia Šobálovi: Aljan, Manachat, Ébal, Šefi a Onam. A synovia Cibeonovi: Aja a Ana.
 • 41Synovia Anovi: Díšon. A synovia Díšonovi: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Cherán.
 • 42Synovia Écerovi: Bilhán, Zaván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán.
 • 43A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Izraelových: Béla, syn Beorov. A meno jeho mesta bolo Dinhaba.
 • 44A keď zomrel Béla, kraľoval miesto neho Jobáb, syn Zérachov, z Bocry.
 • 45A keď zomrel Jobáb, kraľoval miesto neho Chúšam zo zeme Témanitov.
 • 46A keď zomrel Chúšam, kraľoval miesto neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Madiana v moábskom kraji. A meno jeho mesta bolo Avít.
 • 47A keď zomrel Hadad, kraľoval miesto neho Samla z Masréky.
 • 48A keď zomrel Samla, kraľoval miesto neho Saul z Rechobota od rieky.
 • 49A keď zomrel Saul, kraľoval miesto neho Bál-chanán, syn Achborov.
 • 50A keď zomrel Bál-chanán, kraľoval miesto neho Hadad. A meno jeho mesta bolo Pái, a meno jeho ženy bolo Mehetabeľ, dcéra Matrédy, dcéry Me-zahábovej.
 • 51A keď zomrel Hadad, boli vojvodami Edomska: vojvoda Timna, vojvoda Alia, vojvoda Jetet,
 • 52vojvoda Aholibáma, vojvoda Éla, vojvoda Pínon,
 • 53vojvoda Kenaz, vojvoda Téman, vojvoda Mibcár,
 • 54vojvoda Magdiel, vojvoda Irám. To boli vojvodovia Edomska.