evanjelium podľa jána1
 • 1Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.
 • 2Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.
 • 3Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.
 • 4V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,
 • 5a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala.
 • 6Bol človek, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján.
 • 7Ten prišiel na svedoctvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho.
 • 8Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby svedčil o tom svetle.
 • 9To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.
 • 10Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal!
 • 11Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali!
 • 12Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;
 • 13ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.
 • 14A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.
 • 15Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja.
 • 16A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť.
 • 17Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.
 • 18Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.
 • 19A toto je to svedoctvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a Levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?
 • 20A vyznal a nezaprel, a vyznal: Ja nie som Kristus.
 • 21A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal: Nie.
 • 22Vtedy mu povedali: A kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe?
 • 23Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu! jako povedal prorok Izaiáš.
 • 24A poslaní boli z farizeov.
 • 25A tak sa ho opýtali a riekli mu: A čo tedy krstíš, ak si ty nie Kristus, ani Eliáš ani ten prorok?
 • 26A Ján im odpovedal a riekol: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte;
 • 27to je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému som ja nie hoden rozviazať remienok na jeho obuvi.
 • 28To sa stalo v Betabáre za Jordánom, kde Ján krstil.
 • 29Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!
 • 30Toto je ten, o ktorom som ja povedal: Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja.
 • 31A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou.
 • 32A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, sostupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zostal na ňom.
 • 33A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal: Na koho uvidíš sostupovať Ducha, a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí Svätým Duchom.
 • 34A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.
 • 35Nasledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja
 • 36a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel pomimo, riekol: Hľa, Baránok Boží!
 • 37A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom.
 • 38A Ježiš obrátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, povedal im:
 • 39Čo hľadáte? A oni mu povedali: Rabbi (čo znamená preložené: Učiteľu), kde bývaš?
 • 40A on im povedal: Poďte a vidzte! A tak prišli a videli, kde býva, a zostali u neho ten deň; a bolo asi desať hodín.
 • 41A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra.
 • 42Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kristus čiže Pomazaný).
 • 43A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v preklade: Peter čiže Skala).
 • 44Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vyjsť do Galilee a našiel Filipa a povedal mu: Poď za mnou!
 • 45A Filip bol z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho.
 • 46A Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho, z Nazareta.
 • 47A Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Filip mu povedal: Poď a vidz!
 • 48Potom videl Ježiš Natanaela ísť k sebe a povedal o ňom: Hľa opravdivý Izraelita, v ktorom nieto lesti.
 • 49Natanael mu povedal: Odkiaľ ma znáš? Ježiš odpovedal a riekol mu: Prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa.
 • 50Natanael odpovedal a riekol mu: Rabbi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Izraelov!
 • 51A Ježiš odpovedal a riekol mu: Preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš.
 • 52A ďalej mu povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a sostupovať na Syna človeka.