kniha ezdrášova1
 • 1Potom prvého roku Cýra, perzského kráľa, aby sa naplnilo slovo Hospodinovo z úst Jeremiáša, zobudil Hospodin ducha Cýra, perzského kráľa, a tak dal vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písmom týmito slovami:
 • 2Takto hovorí Cýrus, perzský kráľ: Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu vystavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku.
 • 3Preto, kto je kde medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech stavia dom Hospodina, Boha Izraelovho; to je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme.
 • 4A každému, kto pozostal, na ktoromkoľvek mieste, kde pohostíni, nech mu pomôžu ľudia jeho miesta striebrom a zlatom, majetkom a dobytkom popri dobrovoľnej obeti pre dom Boha, ktorý je v Jeruzaleme.
 • 5A tak povstaly hlavy otcov pokolenia Júdu a Benjamina a kňazi a Leviti, každý, ktorého ducha zobudil Boh, aby išiel hore staväť dom Hospodinov, ktorý je v Jeruzaleme.
 • 6A všetci, ktorí bývali okolo nich, posilňovali ich ruky striebornými nádobami, zlatom, majetkom a dobytkom a drahocennými vecami krome všetkého toho, čo dali dobrovoľne.
 • 7A kráľ Cýrus vydal nádoby domu Hospodinovho, ktoré bol pobral Nabuchodonozor z Jeruzalema a bol ich dal do domu svojho boha.
 • 8A Cýrus, perzský kráľ, ich vydal skrze Mitredata, správcu pokladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, judskému kniežaťu.
 • 9A toto bol ich počet: tridsať zlatých mís, tisíc strieborných mís, dvadsaťdeväť veľkých nožov,
 • 10tridsať zlatých pohárov, štyristo desať strieborných pohárov druhotriednych a iných nádob tisíc.
 • 11Všetkých nádob, zlatých a strieborných, bolo päť tisíc štyristo. Všetko to odniesol Šešbacar spolu vtedy, keď sa stehoval zajatý ľud z Babylona hore do Jeruzalema.