kniha jozue23
 • 1A stalo sa po mnohých dňoch, po tom, čo dal Hospodin Izraelovi odpočinutie od všetkých ich nepriateľov naokolo, a keď už bol Jozua starý, sošlý vekom,
 • 2že povolal Jozua celého Izraela, jeho starších a jeho hlavy, jeho sudcov a jeho správcov a riekol im: Ja som už starý, sošlý vekom.
 • 3A vy ste videli všetko, čo učinil Hospodin, váš Boh, všetkým tým pohanským národom pre vás, lebo Hospodin, váš Boh, on bojoval za vás.
 • 4Hľaďte, rozdelil som vám losom tie pozostalé národy do dedičstva, vašim pokoleniam, od Jordána i všetky národy, ktoré som vyplienil, až po Veľké more, na západe slnka.
 • 5A Hospodin, váš Boh, on sám ich vypudí zpred vás a vyženie ich zpred vašej tvári, a zaujmete ich zem do dedičstva, tak ako vám hovoril Hospodin, váš Boh.
 • 6Preto buďte v tom veľmi silní, aby ste ostríhali a činili všetko, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, tak, aby ste sa neuhli od neho ani napravo ani naľavo,
 • 7tak, aby ste neišli medzi tie pohanské národy, tie, ktoré pozostaly s vami, a nepripomínajte si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im neslúžte ani sa im neklaňajte.
 • 8Ale Hospodina, svojho Boha, sa pridŕžajte, jako ste robili až do tohoto dňa.
 • 9A Hospodin vyhnal zpred vašej tvári veľké národy a mocné, takže neobstál nikto pred vami až do tohoto dňa.
 • 10Jediný muž z vás bude honiť tisíc, lebo Hospodin, váš Boh, on bojuje za vás, tak ako vám hovoril.
 • 11Preto sa veľmi vystríhajte pozorujúc na svoje duše, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha.
 • 12Lebo keby ste sa predsa len odvrátili a pripojili by ste sa ostatku týchto národov, tých, ktoré pozostaly s vami, a spríbuznili by ste sa s nimi ženbou alebo vydajom a vošli by ste k nim, a oni by vošli k vám,
 • 13vtedy vedzte istotne, že Hospodin, váš Boh, nevyženie viacej tých národov zpred vašej tvári, ale vám budú smečkou a pascou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, dokiaľ nezahyniete s povrchu tejto dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh.
 • 14A hľa, ja odchádzam dnes cestou celej zeme, a tedy znajte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že nepadlo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo, zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril Hospodin, váš Boh, o vás, všetky sa vám naplnily, nepadlo z toho ani jediné slovo.
 • 15A stane sa, že jako prišlo na vás každé to slovo dobré, ktoré vám hovoril Hospodin, váš Boh, tak zase uvedie na vás Hospodin každé to slovo zlé, dokiaľ vás nezahladí s povrchu tejto dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh,
 • 16keď by ste prestúpili smluvu Hospodina, svojho Boha, ktorú vám prikázal, a keby ste odišli a slúžili iným bohom a klaňali by ste sa im; vtedy sa zapáli na vás hnev Hospodinov, a zahyniete rýchle s povrchu tej dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal.