kniha numeri1
 • 1A Hospodin hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stáne shromaždenia prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vyjdení z Egyptskej zeme a riekol:
 • 2Spočítajte sumu celej obce synov Izraelových podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, podľa počtu mien každého, kto je mužského pohlavia, podľa ich hláv,
 • 3vo veku od dvadsať rokov a vyše, každého, ktorý je súci ísť do vojska v Izraelovi. Spočítajte ich podľa ich vojsk, ty a Áron.
 • 4Budú s vami po jednom mužovi z každého pokolenia; každý ten, ktorý je hlavou domu svojich otcov.
 • 5A toto sú mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov
 • 6zo Simeona Šelumiel, syn Cúrišaddajov,
 • 7z Júdu Nachšon (čiže Názon), syn Amminadábov,
 • 8z Izachára Netaneel, syn Cuárov,
 • 9zo Zabulona Eliáb, syn Chelonov,
 • 10zo synov Jozefových, z Efraima Elišáma, syn Ammihúdov, z Manassesa Gamaliel, syn Pedahcúrov
 • 11z Benjamina Abidan, syn Gideoniho,
 • 12z Dána Achiezer, syn Ammišaddajov,
 • 13z Asera Pagiel, syn Ochránov,
 • 14z Gáda Eliasaf, syn Deuelov,
 • 15z Naftaliho Achíra, syn Enánov.
 • 16To sú povolaní z obce, kniežatá pokolení svojich otcov; hlavy tisícov z Izraela to boli.
 • 17Vtedy pojal Mojžiš a Áron týchto mužov, ktorí boli označení menami.
 • 18A shromaždili celú obec prvého dňa druhého mesiaca, a priznávali sa rodom ku svojim čeľadiam podľa domu svojich otcov počtom mien, vo veku od dvadsať rokov a vyše podľa svojich hláv.
 • 19Ako prikázal Hospodin Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinai.
 • 20A bolo synov Rúbena, prvorodeného Izraelovho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 21ich počítaných, z pokolenia Rúbenovho, štyridsaťšesť tisíc päťsto.
 • 22Synov Simeonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 23ich počítaných z pokolenia Simeonovho bolo päťdesiatdeväť tisíc tristo.
 • 24Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 25ich počítaných, z pokolenia Gádovho bolo štyridsaťpäť tisíc šesťsto päťdesiat.
 • 26Synov Júdových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 27ich počítaných, z pokolenia Júdovho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťsto.
 • 28Synov Izachárových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 29ich počítaných, z pokolenia Izachárovho bolo päťdesiatštyri tisíc štyristo.
 • 30Synov Zabulonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 31ich počítaných, z pokolenia Zabulonovho bolo päťdesiatsedem tisíc štyristo.
 • 32Synov Jozefových, a síce synov Efraimových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 33ich počítaných, z pokolenia Efraimovho bolo štyridsať tisíc päťsto.
 • 34Synov Manassesových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 35ich počítaných, z pokolenia Manassesovho bolo tridsaťdva tisíc dvesto.
 • 36Synov Benjaminových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 37ich počítaných, z pokolenia Benjaminovho bolo tridsaťpäť tisíc štyristo.
 • 38Synov Dánových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 39ich počítaných, z pokolenia Dánovho bolo šesťdesiatdva tisíc sedemsto.
 • 40Synov Aserových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 41ich počítaných, z pokolenia Aserovho bolo štyridsaťjeden tisíc päťsto.
 • 42Synovia Naftaliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
 • 43ich počítaných, z pokolenia Naftaliho bolo päťdesiattri tisíc štyristo.
 • 44To sú spočítaní, ktorých počítal Mojžiš a Áron a kniežatá Izraelove, dvanásť mužov; vše jeden muž za dom svojich otcov boli.
 • 45A bolo všetkých počítaných zo synov Izraelových podľa domu ich otcov vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska v Izraelovi,
 • 46teda bolo všetkých počítaných šesťsto tri tisíc päťsto päťdesiat.
 • 47Ale Levitovia podľa pokolenia svojich otcov neboli počítaní medzi nimi.
 • 48A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
 • 49Len pokolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy nespočítaš medzi synmi Izraelovými.
 • 50Ale ty ustanov Levitov nad príbytkom svedoctva, nad všetkým jeho náradím a nad všetkým, čo patrí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všetko jeho náradie a oni mu budú svätoslúžiť a budú táboriť okolo príbytku.
 • 51A keď sa bude mať rušať príbytok, postŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, postavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie.
 • 52A synovia Izraelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zástupov.
 • 53A tedy Levitovia budú táboriť vôkol príbytku svedoctva, aby nevznikol hnev na obec synov Izraelových, a Levitovia budú strážiť stráž príbytku svedoctva.
 • 54A synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako to prikázal Hospodin Mojžišovi, tak učinili.