kniha proroka aggea1
 • 1Druhého roku kráľa Dária, šiesteho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Haggea na Zorobábela, syna Šealtielovho, judského vojvodu, a na Jozuu, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza, povediac:
 • 2Takto hovorí Hospodin Zástupov: Tento ľud hovorí: Nie je toto čas prijsť, čas, aby sa staväl dom Hospodinov.
 • 3A stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Haggea povediac:
 • 4Či je čas pre vás, aby ste vy bývali vo svojich vykladaných domoch, kým je tento dom pustý?
 • 5Preto teraz takto hovorí Hospodin Zástupov: Priložte svoje srdce ku svojim cestám!
 • 6Sejete mnoho, ale snášate málo; jete, ale nemáte toľko, aby ste sa nasýtili; pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili; obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial, a ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca.
 • 7Takto hovorí Hospodin Zástupov: Priložte svoje srdce ku svojim cestám!
 • 8Iďte hore na vrch, dopravte dreva, staväjte dom, a budem mať v ňom záľubu, a budem oslávený, hovorí Hospodin.
 • 9Hľadíte po mnohu, a hľa, je málo, a keď to vnesiete do domu, ja to rozfúknem. Prečo? hovorí Hospodin Zástupov. Pre svoj dom, že je pustý, a vy každý bežíte do svojho domu.
 • 10Preto sa pre vás zavrely nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa zavrela so svojou úrodou.
 • 11A zavolal som sucho na zem i na vrchy, na zbožie, na vínnu šťavu, na olej i na to, čo vydáva zem, na človeka i na hovädo i na všetku prácu rúk.
 • 12A poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, i Jozua, syn Jehocadákov, najväčší kňaz, i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina, svojho Boha, i na slová proroka Haggea, tak ako ho poslal Hospodin, ich Boh, a ľud sa bál tvári Hospodinovej.
 • 13Vtedy povedal Haggeus, posol Hospodinov, v posolstve Hospodinovom ľudu a riekol: Ja som s vami, hovorí Hospodin.
 • 14A Hospodin zobudil ducha Zorobábela, syna Šealtielovho, vojvodu Júdovho, i ducha Jozuu, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza, i ducha všetkého ostatku ľudu, a tak prišli a konali dielo na dome Hospodina Zástupov, svojho Boha,
 • 15dvadsiateho a štvrtého dňa, šiesteho mesiaca, druhého roku kráľa Dária.