kniha proroka amosa1
 • 1Slová Ámosa, ktorý bol medzi pastiermi z Tekoy, ktoré videl o Izraelovi za dní Uziáša, judského kráľa, a za dní Jeroboáma, syna Joasovho, izraelského kráľa, dva roky pred zemetrasením.
 • 2A povedal: Hospodin bude revať so Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas; smútiť budú pasienky pastierov, a uschne temeno Karmela.
 • 3Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Damašku a pre štvoro neodvrátim toho, pretože mlátili Gileáda železnými mlátidlami.
 • 4A preto pošlem oheň na dom Chazaelov, ktorý strávi paláce Ben-hadadove.
 • 5A polámem závoru Damašku a vyplienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží berlu, z domu Édena, a ľud Sýrie pojde do zajatia do Kíra, hovorí Hospodin.
 • 6Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Gazy a pre štvoro neodvrátim toho, pretože odvádzali zajatých, všetkých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi.
 • 7A preto pošlem oheň na múr Gazy, a strávi jej paláce.
 • 8A vyplienim obyvateľa z Ašdóda a toho, ktorý drží berlu, z Aškalona a obrátim svoju ruku proti Ekronu, a zahynie ostatok Filištínov, hovorí Pán Hospodin.
 • 9Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Týru a pre štvoro neodvrátim toho, pretože vydávali zajatých, všetkých, čo ich len bolo, Edomovi a nepamätali na smluvu bratov.
 • 10Preto pošlem oheň na múr Týru, a strávi jeho paláce.
 • 11Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Edoma a pre štvoro neodvrátim toho, pretože stíhal svojho brata mečom a udusil všetku svoju ľútosť, a jeho hnev trhá, dravý, neprestajne, a svoju prchlivosť drží na večnosť.
 • 12A preto pošlem oheň na Téman, a strávi paláce Bocry.
 • 13Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení synov Ammonových a pre štvoro neodvrátim toho, pretože rozpárali tehotné Gileáda, aby rozšírili svoje územie.
 • 14A preto zanietim oheň na múre Rabby, a strávi jej paláce za vojenného kriku v deň boja, za búrky v deň víchrice.
 • 15A ich kráľ pojde do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hospodin.