kniha proroka micheáša2
 • 1Beda tým, ktorí vymýšľajú neprávosť a snujú zlé na svojich ležiskách; potom za svetla rána to vykonávajú, lebo je to v moci ich ruky.
 • 2Žiadostiví sú polí a rabujú, i domov, a berú a utiskujú muža i jeho dom, a to každého i jeho dedičstvo.
 • 3Preto takto hovorí Hospodin: Hľa, myslím proti tejto čeľadi zlé, odkiaľ nevytiahnete svojich krkov ani nebudete chodiť hrdo, lebo to bude zlý čas.
 • 4Toho dňa budú používať o vás podobenstvo, budú nariekať žalostným nárekom a povedia: Sme úplne spustošení. Zamenil majiteľa podiel môjho ľudu. Jakože sa zase navráti ku mne?! Odvrátencovi rozdelil naše pole.
 • 5Preto nebudeš mať toho, kto by zahodil merné lano na los v shromaždení Hospodinovom.
 • 6Neprorokujte! prorokujú. Keď nebudú týmto prorokovať, neuhnú pohanenia.
 • 7Oj, ty, ktorý si pomenovaný domom Jakobovým, či ešte je netrpezlivý Hospodin, ak toto jeho skutky? Či nepôsobia moje slová dobre tomu, kto chodí úprimne?
 • 8A toď, od včera povstal môj ľud obrátiac sa v nepriateľa; s rúcha násilnícky strhujete plášť tých, ktorí idú ubezpečení pomimo; sú jako tí, ktorí sa navracujú z vojny.
 • 9Vyháňate ženy môjho ľudu, každú z domu jej rozkoší; s jej malých detí beriete moju slávu na veky.
 • 10Vstaňte a iďte, lebo toto nie je odpočinutie, pre nečistotu, ktorá kazí, a to hroznou zkazou.
 • 11Keby niekto chodiac za vetrom a za lžou klamal a povedal: Budem ti prorokovať o víne a o opojnom nápoji, nuž bol by prorokom tohoto ľudu.
 • 12Istotne ťa soberiem, Jakobe, celého; istotne shromaždím ostatok Izraela; soženiem ho dovedna jako ovce Bocry, jako stádo naprostred jej pastviska; hukotať budú pre množstvo ľudu.
 • 13Kliesniteľ pojde pred nimi hore; preboria sa a prejdú, prejdú bránou a vyjdú ňou, a ich kráľ pojde pred nimi, a Hospodin vodcom na ich čele.