kniha proroka nahum1
 • 1Bremä mesta Ninive. Kniha videnia Náhuma Elkošského.
 • 2Hospodin je silný Boh žiarlivý a pomstiaci sa: Hospodin pomstí a má prchký hnev; Hospodin uvodí pomstu na svojich protivníkov a drží hnev na svojich nepriateľov.
 • 3Hospodin je dlhozhovievajúci a veľký čo do sily, ale nijakým činom neoprostí vinného viny. Hospodin, jeho cesta je vo víchrici a v búrke, a oblak je prachom jeho nôh.
 • 4Keď karhá more, vysušuje ho a vysušuje i všetky rieky; chradne Bázan i Karmel, chradne i kvet Libanona.
 • 5Vrchy sa trasú pred ním, a brehy sa rozplývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všetci, ktorí bývajú na ňom.
 • 6Kto obstojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto povstane proti páli jeho hnevu?! Jeho prchlivosť sa rozlieva jako oheň, a skaly sa vyvracajú pred ním.
 • 7Hospodin je dobrý; je pevnosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k nemu.
 • 8Ale valiacou sa povodňou učiní koniec jej miestu, a jeho, Božích, nepriateľov bude stíhať tma.
 • 9Čo vymýšľate proti Hospodinovi? On učiní koniec; nepovstane súženie dvakrát.
 • 10Lebo až po spletené tŕnie, všetci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú ztrávení, jako suché strnisko, úplne.
 • 11Z teba vyšiel ten, ktorý vymýšľa proti Hospodinovi zlé, radca beliála.
 • 12Takto hovorí Hospodin: Hoci by boli v plnej sile a ešte tak mnohí, i tak by boli skosení, a prejde. A keď som ťa aj trápil, nebudem ťa už viacej trápiť.
 • 13Ale teraz už polámem jeho jarmo a shodím s teba a tvoje putá potrhám.
 • 14A Hospodin prikázal o tebe: Nebude sa viacej siať z tvojho mena; z domu tvojho boha vyplienim rytinu a sliatinu; tam ti položím tvoj hrob, lebo si najdený priľahký.
 • 15Hľa, na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj. Sláv, Júda, svoje slávnosti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej nepojde cez teba beliál; bude celý vyplienený.