kniha proroka sofoniáša3
 • 1Beda tomu odbojnému, poškvrnenému a utiskujúcemu mestu!
 • 2Nepočúvalo na hlas, neprijalo kázne, nedúfalo v Hospodina, nepriblížilo sa k svojmu Bohu.
 • 3Jeho kniežatá v jeho strede sú revúcimi ľvami, jeho sudcovia vlkmi večera, hltaví súc neponechajú ani kosti do rána.
 • 4Jeho proroci sú ľahkomyseľní, mužovia vierolomných žien, jeho kňazi poškvrňujú svätyňu, násilie robia zákonu.
 • 5Hospodin je spravedlivý v jeho strede, neučiní neprávosti, ráno jako ráno vynáša svoj súd na svetlo; nevystane; ale nešľachetník nezná hanby.
 • 6Vyplienil som národy, spustly ich uhly, vypustošil som ich ulice, takže nie je toho, kto by išiel nimi; ich mestá sú spustošené, takže nieto človeka, niet obyvateľa.
 • 7Povedal som: Istotne sa ma budeš báť, prijmeš kázeň. A reku nebude vyplienený jej príbytok všetkým tým, čím ju ináče navštívim. Ale oni hneď ako vstanú, od skorého rána robia porušene, a také sú aj všetky ich skutky.
 • 8Preto očakávajte na mňa, hovorí Hospodin, na deň, ktorého povstanem na lúpež; lebo môj súd je spratať národy, aby som shromaždil kráľovstvá nato, aby som vylial na nich svoj zúrivý hnev, všetku páľu svojho hnevu, pretože ohňom mojej žiarlivosti strávená bude celá zem.
 • 9Lebo vtedy národom čisté rty, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu slúžili jako jedno plece.
 • 10Zpoza riek Ethiopie, moji modlitebníci, modlitebníci dcéry mojich rozptýlených, donesú môj obetný dar obilný.
 • 11Toho dňa sa už nebudeš hanbiť za niktoré svoje skutky, ktorými si sa dopúšťala prestúpenia proti mne; lebo vtedy odstránim z tvojho stredu tých, ktorí plesajú v tvojej pýche, a nebudeš sa už viacej povyšovať na vrchu mojej svätosti.
 • 12A zanechám v tvojom strede ostatok, chudobný ľud a núdzny, a budú sa nadejať na meno Hospodinovo.
 • 13Ostatok Izraela neučinia neprávosti ani nebudú hovoriť lži, ani sa nenajde v ich ústach jazyk ľsti; ale oni sa budú pásť a kladúc sa budú odpočívať, a nebude toho, kto by prestrašil.
 • 14Vyspevuj, dcéro Siona! Pokrikuj radostne, Izraelu! Raduj sa a plesaj celým srdcom, dcéro Jeruzalema!
 • 15Hospodin odstránil tvoje súdy, odpratal tvojho nepriateľa; kráľ Izraelov, Hospodin, je v tvojom strede; nebudeš sa už viacej báť zlého.
 • 16Toho dňa sa povie Jeruzalemu: Neboj sa! Sionu: Nech nezomdlievajú tvoje ruky!
 • 17Hospodin, tvoj Boh je v tvojom strede, udatný hrdina, ktorý zachráni. Veseliť sa bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej láske, bude plesať nad tebou s prespevovaním.
 • 18Smutných pre slávnosť odpracem; z teba sú, bremenom, preto potupou.
 • 19Hľa, budem konať so všetkými tými, ktorí ťa trápia, toho času, a zachránim kulhavú a zahnanú shromaždím a učiním to, že budú na chválu a na slávne meno po všetkej zemi, kde niesli svoju hanbu.
 • 20Toho času vás dovediem, a to času, ktorého vás shromaždím, lebo vás dám na slávne meno a na chválu medzi všetkými národami zeme, keď navrátim zpät vašich zajatých pred vašimi očami, hovorí Hospodin.