list filemonovi1
 • 1Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteus milovanému Filémonovi a nášmu spolupracovníkovi
 • 2a Apfii, milovanej sestre, a Archippovi, nášmu spolubojovníkovi, aj sboru, ktorý je v tvojom dome:
 • 3milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
 • 4Ďakujem vždycky svojmu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich modlitbách,
 • 5počujúc o tvojej láske a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a naproti všetkým svätým,
 • 6aby obecenstvo tvojej viery bolo účinné poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás cieľom Krista Ježiša.
 • 7Lebo máme veľkú radosť a potešenie z tvojej lásky, že tebou okrialy srdcia svätých, bratu.
 • 8A preto, hoci mám veľkú smelosť v Kristovi rozkázať ti, čo náleží,
 • 9pre lásku radšej prosím súc taký jako starý Pavel a teraz i väzeň Ježiša Krista,
 • 10prosím ťa o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svojich putách, Onezima,
 • 11ktorý ti bol kedysi neužitočný, ale teraz tebe i mne užitočný, ktorého som ti zase poslal,
 • 12a ty ho, to jest moje srdce, prijmi,
 • 13ktorého som ja chcel podržať u seba, aby mi za teba slúžil v putách evanjelia,
 • 14ale bez toho, aby som vedel tvoju mienku, nechcel som nič urobiť, aby tvoje dobré nebolo jako vynútené, ale dobrovoľné.
 • 15Lebo snáď práve preto bol odišiel na krátky čas, aby si ho potom mal na veky,
 • 16nie viac ako sluhu, ale viac ako sluhu, jako milovaného brata, zvlášte mne, a o koľko viacej tebe i v tele i v Pánovi.
 • 17Ak tedy mňa máš za spoluúčastníka, prijmi ho jako mňa.
 • 18A jestli ti niečo ukrivdil alebo ti je niečo dlžný, pripočítaj to mne.
 • 19Ja, Pavel, som to napísal vlastnou rukou, ja zaplatím, aby som ti nepovedal, že si mi aj sám seba dlžný.
 • 20Áno, bratu, nech mám ja z teba užitok v Pánovi; občerstvi moje srdce v Pánovi.
 • 21Dôverujúc tvojej poslušnosti som ti to napísal vediac, že urobíš aj nad to, čo hovorím.
 • 22A zároveň mi aj prihotov hospodu, lebo sa nadejem, že vašimi modlitbami budem vám darovaný.
 • 23Pozdravuje ta Epafras, môj spoluzajatec v Kristu Ježišovi,
 • 24Marek, Aristarchus, Démas, Lukáš, moji spolupracovníci.
 • 25Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vaším Duchom. Ameň.