list kolosanom1
 • 1Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, a brat Timoteus
 • 2svätým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
 • 3Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky sa za vás modliac,
 • 4počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svätým,
 • 5pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanjelia,
 • 6ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a nesie ovocie a rastie ako aj u vás odo dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde,
 • 7jako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás,
 • 8ktorý nám aj oznámil vašu lásku v Duchu.
 • 9Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou,
 • 10žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha,
 • 11zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou,
 • 12ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle,
 • 13ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky,
 • 14v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov,
 • 15ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva;
 • 16lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho,
 • 17a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí,
 • 18a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý.
 • 19Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť,
 • 20a aby skrze neho smieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,
 • 21i vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch; ale teraz vás smieril
 • 22v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním,
 • 23akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja Pavel stal služobníkom,
 • 24ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev,
 • 25ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie,
 • 26tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým,
 • 27ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy,
 • 28ktorého my zvestujeme upravujúc každého človeka k rozumnosti a učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi,
 • 29a tým cieľom aj úsilne pracujem zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci.