Deviatnik k donovi Boscovi

Deväťdňová pobožnosť k sv. Jánovi Boscovi.

Bože, príď mi na pomoc.
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Sláva Otcu…

1.deň
Ó, svätý Don Bosco, pre Tvoju vrúcnu lásku k sviatostnému spasiteľovi a pre horlivosť s akou si rozširoval úctu k Nemu, najmä odporúčaním nábožnej účasti na sv. omši, častého sv. prijímania a každodennej návštevy tohto Väzňa lásky, vypros nám milosť, aby sme vždy viac rástli v láske a v uskutočňovaní spomenutých úkonov pobožnosti. Prosíme Ťa ďalej, vypros nám šťastlivý koniec života, aby sme odišli z tohto sveta posilnení nebeským pokrmom najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Modlitba k donovi Boscovi + Sláva Otcu…

2. deň
Ó, svätý Don Bosco, pre najnežnejšiu lásku, akou si horel k Panne Márii Pomocnici, ktorá bola Tvojou Matkou a učiteľkou, vypros nám pravú a vytrvalú pobožnosť k tejto našej najdrahšej Matke, aby sme si tak zaslúžili jej mocnú pomoc a príhovor v živote, a najmä v hodine smrti. Modlitba k donovi Boscovi + Sláva Otcu…

3. deň
Ó, svätý Don Bosco, Ty si vždy miloval Cirkev svätú synovskou láskou a vytrvalou vernosťou hájil si jej hlavu – sv. Otca, vypros nám milosť, aby sme boli vždy verní sv. Otcovi a sv. Cirkvi katolíckej. Modlitba k donovi Boscovi + Sláva Otcu…

4. deň
Ó, svätý Don Bosco, Ty si veľkou láskou miloval mládež a bol si jej otcom i učiteľom, vypros nám pre tieto hrdinské obety, čo si prinášal na jej záchranu, milosť, aby sme i my čistou a vznešenou láskou milovali tento vyvolený podiel Srdca Ježišovho a v každom mladíkovi videli samého Ježiša Krista. Modlitba k donovi Boscovi + Sláva Otcu…

5. deň
Ó, svätý Don Bosco, Ty si založil rehoľnú Spoločnosť saleziánov a Dcér Panny Márie Pomocnice, aby si mohol ustavične pokračovať v rozširovaní svojho apoštolátu, vypros pre členov týchto rehoľných rodín milosť, aby boli vždy naplnení tvojím duchom a verne nasledovali tvoje hrdinské čnosti. Modlitba k donovi Boscovi + Sláva Otcu…

6. deň
Ó, svätý Don Bosco, Ty si založil Združenie saleziánskych spolupracovníkov, aby si dosiahol vo svete hojnejšie ovocie účinnej viery a lásky, oroduj za nich v nebi, aby boli vzornými kresťanmi a Prozreteľnosťou poslanými podporovateľmi tvojich diel. Modlitba k donovi Boscovi + Sláva Otcu…

7. deň
Ó, svätý Don Bosco, Ty si miloval s nevýslovnou láskou všetky duše a aby si ich čím viac spasil, poslal si svojich synov až do najvzdialenejších krajov zeme, pomáhaj nám, aby sme aj my ustavične mysleli na spásu svojej duše a všemožne spolupracovali aj na spáse svojich úbohých bratov – svojou misionárskou prácou. Modlitba k donovi Boscovi + Sláva Otcu…

8. deň
Ó, svätý Don Bosco, Ty si miloval zvláštnou láskou krásnu čnosť sv. čistoty a vštepoval si ju slovom, príkladom a literatúrou, vypros nám milosť, aby sme aj my boli oduševnení za túto potrebnú čnosť, najmä v dnešných časoch, aby sme sa stále v nej cvičili a všetkými silami ju rozširovali. Modlitba k donovi Boscovi + Sláva Otcu…

9. deň
Ó, svätý Don Bosco, Ty si vždy spolucítil s trpiacimi, zhliadni na nás, ktorí tak veľmi potrebujeme Tvoju pomoc. Nech zostúpi na Tvoj príhovor materinské požehnanie Panny Márie na nás, na naše rodiny, na celú Cirkev, na biskupov. Vypros nám všetky duševbné i telesné milosti, ktoré potrebujeme. Oroduj za nás v živote i při smrti, aby sme mohli v krásnom nebi na veky chváliť milosrdenstvo Božie. Amen. Modlitba k donovi Boscovi + Sláva Otcu…

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.