(Prečítaj a uvažuj:)

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najlepšieho Otca.

Všetko, čo láskavý otec robieva so svojimi deťmi, to robieva i Ježiš s nami a za nás. Preto správne môžeme povedať, že Ježiš má k nám otcovské srdce.

Otec dáva deťom prirodzený život, stará sa o pokrm a nápoj, odstraňuje od nich nebezpečenstvo, zastáva ich proti zlým ľuďom, pomáha im pri ťažkej práci. Keď ochorejú, stará sa o ich zdravie, potešuje ich, keď ich niečo zarmucuje; keď upadli do chýb, karhá ich, aby sa polepšili. Napokon, pred smrťou im zanecháva svoj majetok ako dedičstvo.

Povedz mi teraz, či tvoj Spasiteľ Ježiš Kristus, neurobil a nerobí s tebou to isté? Komu ďakuješ za nadprirodzený život milosti? Kto ťa urobil dieťaťom božím? Či nie Ježiš Kristus svojim utrpením a krvavou smrťou? Či ti nedáva svoje najsvätejšie telo za pokrm a svoju krv za nápoj? Či za tvoje hriechy nezaplatil veľkú cenu, aby ťa vykúpil? Či ťa nezachoval až podnes od hroziaceho večného zatratenia? A keď si upadol do hriechov, na duši ochorel, alebo zomrel pre život večný, či ťa neuzdravil alebo neobdaroval vo sviatosti pokánia novým nadprirodzeným životom? A keď ti posiela trápenia, aby ťa odstrašil od tvojich hriešnych ciest, aby si nemusel znášať večnú pokutu, či práve tým ti neukazuje svoje najláskavejšie otcovské Srdce? Koho Pán miluje, karhá ho, a šľahá každého, koho uznáva za syna… A ktorého syna by otec nekarhal? (Hebr 12, 6). Napokon, či ti nedal svoje Kráľovstvo za dedičstvo, aby si bol jeho dedičom a spoludedičom?

Tak uznaj, že Srdce Ježišovo je naozaj srdcom tvojho najlepšieho otca, a preto s detinskou povďačnosťou, láskou a dôverou volaj k nemu o pomoc.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

(Teraz sa pomodli Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. )