(Prečítaj a uvažuj:)

Srdce Ježišovo je Srdce tvojho najláskavejšieho brata.

Článok viery je, že Ježiš Kristus je nám bratom. Ten istý Otec nebeský je Otcom jemu i nám. Otcom je z dojakej príčiny. Ježiš Kristus je opravdivý človek, ako aj my. Boh však je Otcom všetkých ľudí, ako sv. Pavol jasne hovorí v liste Efezanom (3, 15): „Od neho pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi.“ Ježiš je opravdivý Syn Boží, a my krstom sme dietkami toho istého Boha. Ježiš Kristus – medzi mnohými bratmi, je prvorodený – (Rím 8, 29). Keď je teda Ježiš Kristus naším bratom, má k nám i bratské srdce.

Toto dokazuje opravdivú lásku k nám. Učí nás, aby sme jeho Otca nazývali svojím otcom, ba čo viac, práve skrze neho stávame sa dietkami jeho Otca. Veď i ten, ktorý posväcuje, i tí, ktorí bývajú posvätení, všetci sú z jedného. Preto ich volá bratmi, keď hovorí: Zvestovať budem tvoje meno svojim bratom (Hebr 2, 11). A keďže nás miluje ako bratov a chcel nám pomôcť bratskou láskou, stal sa nám podobným vo všetkom . Chcel znášať bolesti a trápenia podobne ako my, aby mohol mať tým väčšie zľutovanie s nami. A preto sa musel vo všetkom pripodobniť bratom, aby bol milosrdný.. Lebo preto, že sám trpel a bol pokúšaný, môže pomáhať i tým, ktorí bývajú pokúšaní (Hebr 2, 17). Chce si konečne bratsky s nami podeliť otcovský majetok, dedičstvo, večné blahoslavenstvo, aby sme raz všetci spolu s ním prebývali u jeho Otca.

Povedz mi, či môže brat bratovi viac lásky, viac dobrého preukázať, ako nám preukázal Ježiš? Či nemá k tebe Srdce ozaj bratské?

S milujúcim bratom zhovárame sa úprimne. Keď sme upadli do dlhov, a on má z čoho platiť, prosíme ho, aby nám pomohol; ak sme si rozhnevali otca, poprosíme láskavého brata, aby nám ho zas naklonil a vyprosil odpustenie. keď upadneme do akejkoľvek biedy, ideme sa požalovať bratovi a očakávame s istotou, že nám podľa možnosti pomôže. Urob to teda aj ty, so svojím nekonečne láskavým bratom, Ježišom Kristom. Pritúľ sa mu k Srdcu a povedz mu, že si jeho bratom a on tvojím.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

 

(Teraz sa pomodli Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.)