(Prečítaj a uvažuj:) 

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najvernejšieho Priateľa.

Ježiš Kristus sám povedal, že chce byť naším priateľom a že má Srdce priateľovo. „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15, 15). A či nevyjavil Pán Ježiš skrze svoju Cirkev aj nám všetky tajomstvá svojho Srdca, všetky pravdy, úmysly a žiadosti o našom spasení? Či teda nezachádzal s nami a nezachádza aj s tebou ako so svojím priateľom, keď ti preukázal toľkú dôveru?

Raz Pán Ježiš povedal: „Nik nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). Teda nieto lepšieho priateľa nad toho, ktorý zomrie za svojho priateľa. A toto urobil Ježiš za každého z nás. Položil život za teba, a to v najukrutnejších mukách. Nepochybuj teda o láske a vernosti jeho priateľského Srdca.

Spomeň si ešte, že sami jeho nepriatelia nazvali ho priateľom hriešnikov preto, lebo sa ich láskavo ujímal a chcel ich priviesť k Bohu. Hľa, aj ty – ak miluješ pravdu, musíš sa počítať medzi hriešnikov. A či s tebou zachádzal menej priateľsky, keď ťa toľkokrát napomínal polepšiť sa, od hriechov rozhrešil, so svojím Otcom zmieril, ba posadil k svojmu stolu a nasýtil toľko ráz vlastným telom? Preto nemôžeš utajiť, že má k tebe naozaj priateľské Srdce. Váž si ho teda ako priateľa, ako najväčšieho ochrancu svojho života, zlož všetku dôveru v jeho dobrotivom Srdci a zachádzaj s ním ako pravý priateľ s opravdivým najlepším priateľom.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

(Teraz sa pomodli Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.)