(Prečítaj a uvažuj:)

Srdce Ježišovo je Srdce nášho milosrdného Veľkňaza.

Kňaz je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Prednáša Bohu obety a modlitby ľudu, obetuje ich úmysly a vyprosuje im milosť, odpustenie, pomoc a útechu. Modlievajme sa za svojich duchovných otcov, aby boli kňazmi podľa Srdca Ježišovho. Ježiš je naším Veľkňazom, predobrazený už v Melchizedechovi: „Ty si kňazom naveky, podľa rádu Melchizedecha“ (Hebr 5, 6). On má súcitné srdce.

„Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami…“ (Hebr 4, 15). Svätý Pavol zdôrazňuje, že bolo potrebné, aby sme mali Veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, vznešenejšieho od nebies, ktorý spasí všetkých, čo sa k nemu utiekajú.

Ježiš Kristu prináša Otcovi najľúbeznejšiu obetu: vlastnú Krv svojho Srdca. Keď teda má Ježiš najlepšie Srdce Veľkňaza, porúčame mu svoje modlitby a obety, nech ich spojí so svojou nekonečnou obetou, prednesie Otcovi, a vymôže, čo prosíme. On koná svoj kňazský úrad v každej svätej omši: „Máme Veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho; predstupujme teda s dôverou pred trón milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť, pomoc v pravom čase“(Hebr 4, 14, 16).

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní: )

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

(Teraz sa pomodli Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.)