Odovzdanie sa sv. arch. Michalovi.

Svätý Michal archanjel, najvernejší Boží sluha, ktorý si rozprášil vzbúrených duchov, pripravených k opovážlivému rozhovoru so svojím Stvoriteľom. Ako hlasno a rozhodne znie Tvoja výzva:“ Kto je ako BOH!“ Prehlušil si zradný výkrik kniežaťa temnoty: „Nebudem slúžiť!“ Nech Tvoja bojová výzva nezmizne z úst ani zo srdca. Keď prídu pokušenia, nech zaznie ako zvon na poplach, vzývajúci Ťa na pomoc, náš najbližší Ochranca.

Vieš, aký dôležitý a rozhodný boj sa uskutočňuje v nás a okolo nás, v ktorom sa rozhoduje o veci večnej spásy nesmrteľných duší. Vieš, aký nerovný je to boj, akí sme slabí voči protivníkovi mocnejšiemu než lev, ktorý neustále obieha s osídlami klamstva a zrady okolo každej duše. Buď pre nás strážcom a vodcom. V tých neustálych, vyčerpávajúcich zrážkach nás chráň od únavy a znechutenia. Nadovšetko nás osloboď v hodine smrti, keď k nám môže prísť horda satanov viesť posledný boj. Vkladáme silnú nádej do Tvojej ochrany. Prosíme Ťa s bezhraničnou dôverou o pomoc. V tom poslednom boji o spásu našich duší ráč ešte raz zvíťaziť. Amen.

 

Prvý deň

Najúžasnejší archanjel, sv. Michal, ktorý plný viery, pokory, vďačnosti, vzdialený od podrobenia sa našeptávaniam vzbúreného Lucifera i od zastrašenia pohľadom na množstvo jeho pomocníkov, hneď si proti nemu povstal a strhnúc zvyšok nebeských zástupov na ochranu Božiu, úplne si zvíťazil, prosím ťa, vypros mi milosť, aby som odhalil všetky pasce a klamstvá všetkých útokov anjelov temnoty, aby som pohnutý tvojím príkladom zvíťazil a mohol ktoréhosi dňa prijať to slávne miesto, ktoré bolo pre zvrhnutých anjelov neodvratne stratené.
Sláva Otcu i Synu…

LITÁNIE K SV. MICHALOVI ARCHANJELOVI

Pane, zmiluj sa nad nami
Kriste, zmiluj sa nad nami
Pane, zmiluj sa nad nami
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch svätý, Bože, zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás
Svätá Božia rodička,
Svätá Panna panien,
Svätý Michal archanjel, meno hlbokého zmyslu,
Náčelník anjelských trónov,
Vodca nebeských zástupov,
Hlava prvorodencov Božích,
Horliteľ pre česť a slávu Božiu,
Hrdinský bojovník s plamenným mečom,
Statočný premožiteľ odbojného družstva,
Slávny víťaz nad Luciferom a jeho prívržencami,
Žiariaca hviezda pred trónom Božím,
Anjel pokoja,
Anjel zasľúbenej zeme,
Obranca svätej Cirkvi,
Zvestovateľ príkazov Božích,
Obraz Božskej velebnosti,
Bedlivý sluha Pána,
Ochranca ľudu pred útokmi zlého ducha,
Ochranca vyvoleného národa,
Opatrovník umierajúcich,
Sprievodca duší k súdnej stolici,
Vykonávateľ súdov Božích,
Trojitým zjaveniam preslávený,
Od vekov v Cirkvi ako svätý uctievaný,
Ochranca národa slovenského,

Aby sme pravdy svätého náboženstva hájili, prosíme ťa, vyslyš nás.
Aby sme sa osvety bezbožnej chránili,
Aby sme duchu nevereckých čias nehoveli,
Aby sme proti telu, svetu a diablovi dobrý boj bojovali,
Aby sme pod strážou anjelskou na pravej ceste vytrvali,
Aby sme sa svetlom Božieho zjavenia riadili,
Aby sme Bohu v dobrých i zlých dňoch vernú lásku dosvedčovali,
Aby sme Božie i cirkevné prikázania ochotne plnili,
Aby sme zvelebenie svätej Cirkvi modlitbou napomáhali,
Aby sme krstné sľuby svedomite zachovávali,
Aby sme sa zriekali satana, všetkých skutkov a všetkej pýchy jeho,
Aby sme zvíťazili v poslednom boji nad úkladmi zlého ducha,
Aby sme pri súde Božom za verných uznaní boli,
Aby sme v tvojej spoločnosti Boha večne chválili.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás , Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa:
Slávne knieža nebeských zástupov, svätý Michal archanjel, ochraňuj nás v boji a v hroznej
bitke, ktorú máme podstúpiť s panstvami, mocnosťami a panovníkmi temnosti. Bráň nás proti
zlým duchom. Príď nám, ľuďom na pomoc, ktorých Boh stvoril nesmrteľných podľa svojho
obrazu a podobenstva a ktorých draho vykúpil z tyranstva diablovho. Amen.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diabla.
Nech mu Boh ukáže svoju moc, pokorne prosíme.
A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou
zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

MODLITBA KU KRÁĽOVNEJ ANJELOV
Mocná Kráľovná nebies a Pani anjelov, Ty, ktorá si dostala od Boha poslanie i vládu,
aby si rozmliaždila hlavu satana, pokorne prosíme, rozkáž anjelským zástupom, aby
prenasledovali satanov, stlmili ich bezočivosť, a všade ich premáhajúc zvrhli do pekla. Svätí
anjeli a archanjeli, chráňte nás a strážte nás. Amen.

Bože, ktorý si Najsvätejšiu Pannu, Matku Tvojho jednorodeného Syna, vzatú s telom a
dušou do neba, povýšil nad všetky chóry anjelov, daj, aby nás chránila jej starostlivosť, aby
sme sa mohli radovať v Tvojej prítomnosti a byť obyvateľmi neba. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.