Milí bratia a sestry!

Táto Krížová cesta je zostavená prevažne z príhovorov Pána Ježiša svätej sestre Faustíne, apoštolke Božieho Milosrdenstva. Započúvajme sa do povzbudivých slov nášho Pána, zamyslime sa nad nimi a precíťme ich, aby sme plnšie uverili Božiemu Milosrdenstvu a stali sa jeho svedkami.
Duchu Svätý, prosíme Ťa, nauč nás to. Amen
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

I. Zastavenie: Ježiša odsudzujú na smrť 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
“Ukrižuj ho, ukrižuj!“, znelo nenávistné volanie kňazov a davu. Pilát podľahol a vyniesol rozsudok smrti. Z lásky k Tebe som to prijal ticho a odovzdane do Otcovej vôle.
Bol som tvojím majstrom – som – a budem. A ty sa usiluj, aby sa tvoje srdce pripodobnilo môjmu pokornému a tichému srdcu. Všetko, čo ta stretne, znášaj pokojne a trpezlivo. V trpezlivosti je ukrytá najväčšia sila. Trpezlivosť vždy vedie k víťazstvu, aj keď nie ihneď. To víťazstvo sa ukáže až po rokoch. Nebráň sa, keď bude na teba padať všetko zahanbenie a ty budeš nevinný. Dovoľ triumfovať druhým. Neprestaň byť dobrý, keď zbadáš že zneužívajú tvoju dobrotu. Keď to bude potrebné, Ja sám sa ťa zastanem. Buď vďačný i za moju najmenšiu milosť, lebo vďačnosť ma pobáda dávať ti nové milosti.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

II. Zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
Vykonanie rozsudku sa začalo. Zobral som svoj kríž na plecia, aby som ti ukázal cestu. Neboj sa niesť svoj kríž, ja ti pomôžem. Len ma nikdy nepopúšťaj. Objím kríž spolu so mnou, aby si vládal objať všetkých bratov a sestry a tým sa vlastne zasvätiť mojej nekonečnej láske. Dokážeš veľa, ak sa celkom odovzdáš do mojej vôle a povieš: Nie ako ja chcem, ale ako je tvoja vôľa, ó Bože, nech sa mi stane. Vedz, že tieto slová vypadnuté z hĺbky srdca v jednom okamihu vynášajú dušu na vrchol svätosti. V takej duši mám zvláštne zaľúbenie.
Urob si predsavzatie, že sa nebudeš opierať o ľudí. Nech ti stačí, že ja ťa milujem a chápem vo všetkej tvojej biede a úbohosti.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

III. Zastavanie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
Pod ťarchou kríža padám na zem a zostávam verný až do konca v plnení vôle môjho Otca: “Avšak nie čo ja chcem, ale čo Ty, Otče.“ (Mk 14, 36)
Buď verný aj ty. Neponáraj sa do svojej biedy, keď ťa ťaží čo aký hriech, čo aká ťarcha. Radšej pozeraj do môjho srdca plného dobroty, pripusti si k srdcu a usiluj sa o tichosť a pokoru. Buď milostivý voči druhým, ako som Ja voči tebe. Moje Milosrdenstvo je viac ako spravodlivosť. Keď pocítiš, že tvoje sily slabnú, prichádzaj k prameňu môjho Milosrdenstva, ktorým je svätá spoveď, aby som ťa unaveného životom napojil, občerstvil a obmyl rany po hriechu. Láska, len Láska je to čo potrebuješ pre život. Spomeň si na Lásku a všetko v tebe ozdravie.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

IV. Zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svoju Matku 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
Áno, na svojej krížovej ceste sa stretávam so svojou Matkou. Môj kríž je aj jej krížom, moje pokorenie a verejné zneuctenie je aj jej ponížením a zneuctením. Ona trpela spolu so mnou.
Posielam aj tebe zrkadlo mojej čistoty – moju Matku, patrónka tvojej Lásky, ktorá ti pofúka každú ranu a bôľ, aby si nikdy nepovedal, že ti je smutno a že nemôžeš nájsť cestu ku Mne. Počúvaj, čo ti hovorí: “Som tvojou Matkou z nepochopiteľného Božieho Milosrdenstva. Najmilší si mi vtedy, keď verne plníš Božiu vôľu, pevne veríš v dobrotu môjho Syna a vo všetkom sa na Neho spoliehaš. Vtedy ťa On obdarúva svojou dôverou a dáva ti všetko o čo prosíš. Buď teda odvážny, neboj sa zdanlivých prekážok, ale upieraj svoj zrak na umučenie môjho Syna a dôveruj Jeho Milosrdenstvu. Tak iste zvíťazíš. “
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

V. Zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
Šimon Cyrenejský, keď ho zavolali niesť môj kríž, nechcel ísť vedľa mňa, hrbiac sa pod istou ťarchou, hoci bol celkom blízko vedľa mňa.
Život na zemi je boj, veľký boj o moje kráľovstvo. Ale neboj sa, lebo nie si sám. Ja ťa vždy podopieram! Hoci opustenosť je bolestná, ja ti ju osladzujem, hoci slabosť je veľká, ja ju premieňam na silu. Tak sa opri o moje rameno a bojuj. Odovzdávam ti Ducha milosti, ktorý ti pomôže žiť už len z lásky. Miluj, odpúšťaj, zachraňuj a privádzaj ku mne každú vyprahnutú dušu. Vezmi si nádobu dôvery a načieraj z prameňa života. Nielen pre seba, ale mysli aj na iné duše, zvlášť na tie, ktoré nedôverujú mojej dobrotivosti. Žiadaj veľa, lebo mojou túžbou je veľa dávať, veľmi veľa. Tým si otváraš svoje srdce pre moje Milosrdenstvo, ktoré tak veľmi túži v tebe pôsobiť.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci. 

VI. Zastavenie: Veronika podáva Ježišovi ručník 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
“Čo ste učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov a sestier, mne ste urobili“. Veronika to pochopila. A ja vtláčam svoje vlastné črty na každý skutok lásky podobne ako ručník Veroniky…
Maj veľkú lásku k tým, ktorí ti spôsobujú bolesť, rob dobre tým, ktorí ťa nenávidia. Či máš lásku, spoznáš tak, že po prežitých nepríjemnostiach nestratíš pokoj, ale modlíš sa za tých, od ktorých si zakúsila bolesť a želáš im dobro. Vedz, že všetko dobré, čo urobíš bratom či sestrám, prijímam tak, ako by si to urobila mne. Som pre teba Milosrdenstvo samo, preto ťa prosím, obetuj mi svoju biedu a nemohúcnosť. Tým potešíš moje srdce. A ponor sa celý do môjho Milosrdenstva s veľkou dôverou, aby som mohol vyliať na tvoju dušu hojnosť svojich milostí.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

VII. Zastavenie: Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
“No ja som červ, a nie človek, ľudom na posmech a davu na opovrhnutie“ (Ž 22, 7). Padám od vysilenia, spôsobeného preťaženosťou. Padám z vôle Otcovej, ale aj z vlastnej. Padám, aby si ty vstal.
Neboj sa, dieťa moje, svojho Spasiteľa. Niet biedy, ktorá by sa mohla porovnávať s mojím Milosrdenstvom, ani moje Milosrdenstvo nemôže bieda vyčerpať, lebo vo chvíli, keď sa dáva, sa zväčšuje. Tak neutekaj, dieťa, odo mňa, vstúp do rozhovoru so mnou, aby som ti mohol povedať slová odpustenia a zasypať ťa svojimi milosťami. Vedz, že keď pristupuješ k svätej spovedi, vždy vplýva na tvoju dušu krv a voda, ktorá vyšla z môjho srdca a uzdravuje a oslobodzuje ťa. Čím viac mi dôveruješ, tým viac dostaneš, lebo ja sám sa o teba starám.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

VIII. Zastavenie: Pán Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
“Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi“. Nemožno ostať len na povrchu zla, ale treba preniknúť ku koreňu, k jeho príčinám.
Dieťa moje, vedz, že najväčšou prekážkou na ceste svätosti je znechutenie a bezdôvodný nepokoj. Ony ti odoberajú možnosť cvičiť sa v cnosti. Pokušenia by ti nemali ani na chvíľu narušiť vnútorný pokoj. Podráždenosť a znechutenie je ovocím tvojej vlastnej lásky. Nemusíš sa preto znechucovať, ale snaž sa o to, aby na mieste tvojej vlastnej lásky mohla kraľovať moja láska. Pokornú dušu zalievajú prúdy mojich milostí. Pyšná vždy zostáva v biede a núdzi, lebo moja milosť sa odvracia od nej. Ak tvoja dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

IX. Zastavenie: Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
“Uponížil som sa a stal som sa poslušným až na smrť“.
Každé zastavenie na tejto ceste je jedným míľnikom mojej poslušnosti a pokory, aby som ťa zachránil. Vidíš, dieťa moje, čím si samo zo seba. Príčinou tvojich pádov je, že sa príliš spoliehaš samo na seba a málo sa opieraš o mňa. Ale nech ťa to príliš nezarmucuje. Veď máš do činenia so mnou – s Bohom Milosrdenstva. Tvoja bieda ho nevyčerpá, lebo som neurčil veľkosť odpustenia. Tak odkry mi všetky rany svojho srdca. Ja ich vyliečim a tvoje utrpenie sa stane prameňom tvojho posvätenia.
Takže dôveru! Nesmieš sa znechucovať. Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľkokrát ma o to poprosíš, toľkokrát oslavuješ moje Milosrdenstvo.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

X. Zastavenie: Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
“Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo“. Ľudské telo sa dá rôznymi spôsobmi potupiť. “Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam …, aby som plnil tvoju vôľu, Bože“.
Ó, keby si vedel, akú veľkú cenu má jeden skutok čistej lásky ku mne, zomrel by si od radosti. Hovorím to preto, aby si sa ustavične spájal so mnou skrze lásku, lebo je to cieľ tvojho života. Tento skutok spočíva v akte vôle. Pamätaj, že čistá duša je pokorná. Keď sa pokoruješ a maríš seba pred mojím majestátom, vtedy ťa prenasledujem svojimi milosťami, používam všemohúcnosť, aby som ťa povýšil. Tvoja nedokonalosť sa predo mnou stráca a keď vidím tvoju lásku a pokoru, nič nestrácaš, ale veľa získavaš. Potom v tebe kraľujem ako v nebi.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci 
.

XI. Zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
“A ja, keď budem pozdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe“. Celý svet sa nachádza v tejto skutočnosti ukrižovania, celý ten svet, ktorý chcem pritiahnuť k sebe.
Moje Milosrdenstvo je väčšie než tvoja bieda aj bieda celého sveta. Kto môže zmerať moju dobrotu? Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž, kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje srdce a otvoril som ti prameň Milosrdenstva, kde sa strácajú všetky milosti. Prichádzaj teda a načieraj milosti z tohto prameňa nádoby dôvery. Skrúšené srdce nikdy neodmietam, tvoja bieda utonie v priepasti môjho Milosrdenstva. Ó, aká mi je drahá tvoja duša. Do dlaní som si ťa vryl. A ty si vryl hlbokú ranu do môjho srdca.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


XII. Zastavenie: Pán Ježiš umiera na kríži 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
Hľa, Ja sám, v ktorom žijete, hýbete sa a ste! Ste vo mne, v ukrižovaných rukách otvorených na objatie. Som trojnásobne svätý a protiví sa mi i najmenší hriech. Nemôžem mať v tebe záľubu, keď ťa poškvrňuje hriech. Ale keď ľutuješ, moja štedrosť, ktorú mám voči tebe, nemá hraníc. Moje Milosrdenstvo ťa zahŕňa a ospravedlňuje. Zabúdam na horkosť, ktorou si napájal moje srdce a teším sa z tvojho návratu.
No nedôvera v moju dobrotu ma najviac zraňuje. Všetky tvoje hriechy nezranili moje srdce tak bolestne ako táto tvoja nedôvera. Ak ťa nepresvedčí o mojej láske moja smrť, čo ťa presvedčí? Ako veľmi túžim zjednotiť sa s tebou. Vedz, dieťa moje, že keď prichádzam vo svätom prijímaní do tvojho srdca, mám ruky plné milostí a túžim ti ich dať. A ako ma bolí, keď si ich nevšímaš, ponechávaš ma samého a zaoberáš sa ničím iným. Vtedy som pre teba niečím mŕtvym.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

XIII. Zastavenie: Pána Ježiša snímajú z kríža 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
Moje utrpenie na tejto zemi sa skončilo. Ale nechcem ťa nechať samého. A tak keď som odchádzal z tejto zeme, zanechal som sám seba vo Sviatosti Oltárnej, lebo som chcel byť stále s tebou. Tu je príbytok môjho Milosrdenstva, tu je liek na tvoje choroby. Chcem ťa zasypávať svojimi milosťami a prejavovať zázrak môjho Milosrdenstva na tebe, aj keby si bol najväčším hriešnikom. Milujem ťa, aj keby po ľudsky povedané nebolo pre teba vzkriesenia a všetko bolo stratené. Čím väčšia je tvoja bieda, tým máš väčšie právo na moje Milosrdenstvo. Stačí s vierou pristúpiť k nohám môjho zástupcu – kňaza, povedať mu o svojej biede a zázrak môjho Milosrdenstva sa prejaví na tebe v celej plnosti. Od tvojej dôvery závisí tvoje oslobodenie a uzdravenie.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

XIV. Zastavenie: Pána Ježiša ukladajú do hrobu 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Duša, počúvaj hlas svojho milosrdného BOHA:
“Smrť, kdeže je tvoje víťazstvo?“ Ja som premohol smrť. A tak všetci, ktorý upriete svoj zrak k môjmu hrobu, žite v nádeji zmŕtvychvstania.
Ešte nie si vo vlasti, tak choď – posilnený mojou milosťou – a bojuj o moje kráľovstvo v ľudských dušiach. Bojuj ako kráľovské dieťa a pamätaj, že dni vyhnanstva prejdú rýchlo a s nimi aj možnosť zbierať zásluhy pre nebo. Očakávam od teba, dieťa moje, veľa duší, ktoré budú po celú večnosť oslavovať moje Milosrdenstvo. Aby si mohol náležite odpovedať na moje volanie, prijímaj ma každý deň vo svätom prijímaní – ono ti dá silu. Buď vždy milosrdný. Miluj všetkých z lásky ku mne, hoci aj najväčších nepriateľov, aby sa mohlo v celej plnosti odrážať v tvojom srdci moje Milosrdenstvo.
(Ticho)
Bože nekonečného Milosrdenstva, zahrň celý svet a vylej sa na nás cez milosrdné srdce Ježiša.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


Záver

Ďakujeme Ti, Pane Ježišu Kriste, za tvoje úžasné Milosrdenstvo. Lebo ono je živým ohňom veľkej Lásky. A keď sa k nemu úprimne priblížime, strácajú sa naše biedy, hriechy a zlosti. Ďakujeme Ti, že si nám zjavil Otca Milosrdenstva a poslal Ducha Lásky a Pravdy.
Amen.

Modlitba na úmysel sv. otca
Otče náš … Velebí moja duša Pána … Sláva …