Úvodná modlitba.

Pán Ježiš povedal: „Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí.“ Každý z nás od svojho počatia až doteraz prežil mnohé bolestné chvíle, ktoré zanechali v našom podvedomí nezahojené rany. Môžu byť príčinou našich opakovaných zviazaností, smútku, psychických ťažkostí, komplexov, slabostí a hriechov. Duchu Svätý, ktorý prenikáš nielen hlbiny Božie, ale aj hlbiny nášho podvedomia, urob teraz liečenie našej pamäti. Vzbuď v nás živú vieru v tvoju uzdravujúcu moc. Odovzdávame ti celý svoj život, všetky naše vnútorné rany, o ktorých vieme, aj tie, o ktorých vieš iba ty. Zjednoť nás v láske, aby sme prosili nielen za seba, ale aj za tých, ktorí to z nás najviac potrebujú.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

I. zastavenie: Pána Ježiša odsúdili na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Uvedomme si teraz, čo sa to pred dvetisíc rokmi stalo! Hriešny človek odsúdil na smrť svojho Spasiteľa, Vtelené Božie Slovo, skrze ktoré a pre ktoré bolo všetko stvorené, teda aj človek. Bol to najnespravodlivejší súd všetkých čias. Pán Ježiš sa nebránil nespravodlivému obvineniu a rozsudok prijíma s tichosťou a odovzdanosťou do vôle Otca. Pane, my sme vo svojom živote často nedokázali prijať ani spravodlivé napomenutie a nie to ešte ohováranie, posudzovanie, či krivé svedectvo proti svojej osobe. Láskavý Ježišu, v tejto chvíli ticha ti chceme odovzdať všetky bolestné miesta v našom vnútri, aby si ich uzdravil. Daj nám silu, úplne odpustiť. Prosíme ťa za tých, ktorým sme my takto ublížili. Uzdrav ich vnútro a daj, aby aj oni odpustili nám. Duchu Svätý, pomôž nám vyhýbať sa takýmto hriechom. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

II. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Pán Ježiš s láskou berie kríž na svoje plecia. Aký je ťažký! Však je obťažený našimi hriechmi, slabosťami, bolesťami, chorobami. Aj my sme niesli vo svojom živote mnohé kríže. Niektoré boli také ťažké! Strata milovanej osoby, ťažká choroba, sklamanie v láske… Koľko by sa toho dalo vymenovať. Nedokázali sme ich všetky prijať. Ostali v nás výčitky voči ľuďom a možno i voči tebe, že si ich dopustil. Milosrdný Ježišu, uzdrav v nás všetky neprijatia našich krížov, všetky výčitky voči ľuďom i voči tebe. V tejto chvíli modlitby, daj nám silu, aby sme všetkým odpustili. A prosíme ťa aj za tých, ktorým sme my ublížili, aby aj oni odpustili nám. Duchu Svätý, pomôž nám prijať všetky naše kríže a obetovať ich za spásu svoju i našich blížnych. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

III. zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Pán Ježiš vyčerpaný krutým bičovaním a tŕním korunovaním padá gniavený ťažkým krížom do prachu zeme k nohám svojich katov. Prach sa mu lepí na zakrvavenú a spotenú tvár. Vyzerá otrasne! Kto by veril, že je Božím Synom? V našom živote sme veľakrát padli. Ako nás mnohé pády ponížili – v našich očiach i v očiach druhých. Ešte sa hanbíme, keď si na niektoré z nich spomenieme. Ešte sme ich úplne neprijali. Ešte sme úplne neodpustili tým, ktorí nám dopomohli k pádom. Teraz je tu chvíľa, Pane, kedy ti to všetko môžeme odovzdať. Našu pýchu, naše neprijatie, že sme padli. Naše výčitky voči blížnym i voči tebe. Uzdravuj nás teraz, Pane, a uzdrav aj tých, ktorým sme my dopomohli k pádom. Duchu Svätý, pomáhaj nám vyhýbať sa pádom. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

IV. zastavenie: Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Pán Ježiš stretáva Pannu Máriu. Jeho i našu matky. Hlboko sa zadívali do očí. Bol v nich smútok či povzbudenie? Myslím, že viac to druhé. Keby ešte žil svätý Jozef, určite by bol s nimi. Svätá rodina stále zjednotená v láske. V radosti i utrpení. Pane, aké boli a sú naše rodiny? Deti, neprijaté s láskou, znášajú následky po celý život. Odcudzenie, nevera či rozvod hlboko poznačujú celú rodinu. Neláska, neúcta k rodičom, hlavne v ich starobe je príčinou ich ťažkého utrpenia. Vnútorné zranenia prežité v rodinách sú teda veľmi hlboké. Pane, v tvojej moci je uzdraviť aj takéto rany. Prosíme ťa na príhovor Panny Márie a svätého Jozefa, aby si svojím Svätým Duchom liečil v tejto chvíli v našich dušiach aj tieto rany. Daj, aby sme si navzájom úplne odpustili. Duchu Svätý, naplň naše rodiny svojou láskou. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

V. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Netrpezliví vojaci donútili Šimona niesť Ježišovi kríž. Nášmu Spasiteľovi určite ťažko padla Šimonova neochota. Aj my sme v našom živote často potrebovali pomoc. Už len priznanie, že pomoc potrebujeme, nám padlo zaťažko. A o to viac nás bolelo, keďže sa nám pomohlo neochotne. Necitlivosť a nepozornosť našich najbližších boli príčinou nášho sklamania. Teraz ti, Pane, odovzdávame tieto zranenia. Vylieč ich svojou uzdravujúcou láskou a opäť ťa prosíme o silu k odpusteniu. Prosíme ťa za tých, ktorým sme nepomohli, alebo sme im poslúžili neochotne, aby nám odpustili. Duchu Svätý, nauč nás obetavo navzájom si niesť kríže. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

VI. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Určite každý z nás v duchu obdivuje Veroniku. Čo jej dalo silu takto poslúžiť Pánovi pred nepriateľským davom? Bola to láska! Lebo „dokonalá láska vyháňa strach“ – napísal sv. Ján apoštol. Pane, teraz ti odovzdávame svoj strach verejne sa priznať k tebe, vyznať svoju vieru tam, kde riskujeme odpor alebo výsmech. Pane, uzdrav našu bojazlivosť postaviť sa proti mocným tohto sveta. Daj nám silu chrániť slabých, presadzovať pravdu, spravodlivosť, toleranciu a kresťanskú lásku. Duchu Svätý, premeň naše ustráchané srdcia na srdcia naplnené láskou, aby sme ti mohli slúžiť ako slobodné Božie deti. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

VII. zastavenie: Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Pane, zranili nás nielen naše vlastné pády, ale aj pády tých, od ktorých sme očakávali, že budú naším vzorom, príkladom – pády tých, na ktorých sme mali príliš vysoké nároky. Pohoršovali nás slabosti našich cirkevných predstavených, rodičov, učiteľov, vychovávateľov, našich predstavených v zamestnaní a verejných činiteľov. Naše ilúzie o nich sa nespĺňali a ťažko sme to prijímali. Namiesto modlitby sme zbytočným posudzovaním prehlbovali naše zatrpknutie a sklamanie. Aj toto ti, Pane, odovzdávame, do tvojej uzdravujúcej moci. Odpusť nám, že sme sa za nich málo modlili. Teraz prosíme, aby si ich požehnal. Zošli svojho Ducha, nech osvieti ich rozum, aby múdro a spravodlivo spravovali svoje úrady. Duchu Svätý, daj nám ochotné srdce modliť sa za našich predstavených. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

VIII. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Pane Ježišu, v tvojom láskavom napomenutí plačúcich žien cítiť i ocenenie ich súcitu. Práve on pripravil ich srdcia prijať tvoje usmernenie: Neplačte nado mnou, ale nad svojimi hriechmi a hriechmi svojich synov. Pane, súcit, ktorý cítime s tvojím utrpením, vedie nás k ľútosti nad našimi hriechmi a k predsavzatiu sa im čo najviac vyhýbať. Tvoj príklad zrieknutia sa súcitu plačúcich žien, nech lieči našu vlastnú precitlivenosť a urážlivosť. Láskavý Ježišu, daj, aby sme sa nekrútili toľko okolo seba a nezotrvávali v stave sebaľútosti. Urob nás citlivými na potreby našich bratov a sestier. Duchu Svätý, pretvor a spravuj naše srdcia podľa Ježišovho srdca. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

IX. zastavenie: Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Tretí pád. Pane, čo si chcel toľkými pádmi povedať? Prichádza mi na um citát z knihy Exodus, v ktorom sa Boh prihovára izraelskému národu: „Lebo ja Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov do tretieho až štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazujem až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy“. Začínam chápať, aké veľké následky majú hriechy a odcudzenie sa Bohu. Zasahujú nielen do prítomnosti, ale ich následky postihujú i ďalšie pokolenia. Môj Bože, uzdrav teraz svojou milosrdnou láskou všetky negatívne vplyvy, ktoré nám spôsobili hriechy našich predkov. Chceme aj touto krížovou cestou za ne zadosťučiniť. Prosíme ťa, Bože, o zodpovednosť vyhýbať sa hriechom, aby si skrze náš zbožný život mohol požehnať budúce pokolenia. Duchu Svätý, nauč nás s láskou zachovávať Božie príkazy. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

X. zastavenie: Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Môj Ježišu, vo svojej láske si šiel až do krajnosti. Pane, ty vieš, ako sa bojíme odhalenia našich nedostatkov, slabostí, komplexov a neschopnosti. Ako ťažko nám padne pozrieť sa na seba v plnej nahote našej biedy, ktorú si tak ťažko priznávame. Pane, daj, nech tvoj Svätý Duch odkryje v nás vnútornú pýchu, aby sme dokázali byť úprimní voči sebe i voči tebe, aby sme všetko mohli odovzdať do tvojej uzdravujúcej moci. Nech nám on pomáha dobre sa pripraviť na sviatosť zmierenia. Vylieč, Pane, sklamania, ktoré sme si spôsobili vyzradením našich tajomstiev. Daj nám silu vzájomne sa odpustiť. Duchu Svätý, prosíme ťa o úprimnosť v našich medziľudských vzťahoch a daj nám k tomu potrebnú múdrosť a rozlišovanie. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

XI. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Nášho Pána pribili na kríž a vyzdvihli od zeme. Farizeji a zákonníci sa mu posmievali. Ježiš okrem krutých telesných bolestí musel znášať ešte väčšie duchovné a duševné bolesti, a to urážanie svojho Božstva, v ktoré neuverili. Zvolal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Odpustenie! Aké je dôležité pre naše vnútorné zdravie. Preto ho spomíname v každom zastavení. Prečo, Pane, tak ťažko odpúšťame? Možno aj preto, lebo si málo uvedomujeme, ako veľmi nám odpúšťaš ty, svätý Boh. Pane, uvedomenie si našej vlastnej hriešnosti a tvojej úžasnej veľkorysosti, nech nám pomáhal vzájomne si odpustiť. Ďakujeme ti, Pane, za tvoj príklad odpúšťajúcej lásky, za to, že nám pomáhaš, aby sme to aj my dokázali. Duchu Svätý, nauč nás pravej veľkorysosti. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

XII. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Tento Ježišov výkrik nám hlboko vniká do srdca. Vari naozaj prežíval opustenosť od svojho Otca? Pane, často sme sa cítili osamelí a opustení aj napriek tomu, že bolo okolo nás veľa ľudí. Ešte viac nás bolelo, keď sme toto prežívali v kruhu našich najbližších. No najťažšie nám bolo, keď sme sa cítili opustení aj od teba. Pane, odovzdávame ti tieto chvíle, aby si uzdravil ich následky v našom srdci. Ďakujeme ti, že s tebou nie sme nikdy sami. Nauč nás dôverovať ti v každej chvíli, ďakovať a chváliť ťa vo všetkom. Osobitne ti odovzdávame hodinu našej smrti, aby sme s veľkou dôverou spolu s tvojím Synom mohli povedať: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Duchu Svätý, daj nám pravú dôveru v Božiu lásku. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

XIII. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Panna Mária drží v náručí mŕtve telo svojho milovaného Syna. Vie, že patrí v prvom rade Otcovi a skrze plán spásy aj nám všetkým. Prijíma Božiu vôľu odovzdane. Aký bol doteraz náš vzťah k tým, ktorých milujeme? Rešpektovali sme, že v prvom rade patria Bohu? Dokázali sme prijať ich stratu? Kto je na prvom mieste v našom živote? Náš Boh, či niekto iný? Pán Ježiš hovorí: Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Pane, vylieč naše bolesti zo straty našich najbližších. Odstráň z nás každú naviazanosť na ľudí, ktorá ťa odsúva z prvého miesta v našom živote. Očisti našu lásku od sebeckosti, aby takto očistená pomáhala nám na ceste k tebe. Duchu Svätý, nauč nás pravej slobode Božích detí. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

XIV. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

Je po všetkom. Ježišove telo vložia do hrobu a hrob zavalia kameňom. Učeníci plní strachu a sklamania sa schovávajú. Ich predstavy a nádej o svojom majstrovi zhasli ako sfúknutá sviečka. Ostal iba dym úzkosti a rozčarovania. Počas života sme pochovali veľa našich šancí a nádejí. Niekedy našou vinou, niekedy vinou iných alebo rôznymi okolnosťami. Naše predstavy o živote – či už láske, manželstve, kariére, úspechoch – sa nesplnili. Ostalo v nás sklamanie, smútok, výčitky. Teraz Pane, všetko odovzdávame do tvojej uzdravujúcej moci. Uzdrav naše výčitky voči sebe, iným i voči tebe za všetky zmarené nádeje. Pane, Ďakujeme ti, že jedna nádej však stále ostáva. Tá najúžasnejšia. Je to nádej na večnú blaženosť v tvojom kráľovstve. Duchu Svätý, pomôž nám plnením Božej vôle dosiahnuť život večný. (chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Záver.

Ďakujeme ti, Pane, za tvoju uzdravujúcu lásku, ktorou si nás zahrňoval počas tejto krížovej cesty. Ďakujme ti, že nás uzdravuješ aj počas iných pobožností, najmä počas svätej omše a bolestného svätého ruženca. Tvoje milosrdenstvo je úžasné. Ďakujeme ti, že nás učíš vo všetkom ťa chváliť a obetovať všetky naše kríže za spásu svoju i za spásu sveta. Ďakujeme ti, že nám pomáhaš zriekať sa našej vôle a dávaš nám silu plniť tvoju vôľu. A to je naše najväčšie uzdravenie. Amen!

zdroj: kapky.eu