Matka ustavičnej pomoci

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

zmiluj sa nad nami

Otec na nebesiach Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože
Svätá Trojica, jeden Boh

oroduj za nás 

Svätá Mária,
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna, počatá bez poškvrny dedičného hriechu,

ó, Mária, pomôž nám

My, úbohí hriešnici, voláme k Tebe,
Aby sme Boha, najväčšie Dobro, z celého srdca milovali,
Aby sme Ježišovi, Tvojmu Božskému Synovi, boli vo všetkom podobní ,
Aby sme Teba, najsvätejšia Panna, vrúcne ctili a milovali,
Aby sme hriech, toto jediné zlo, nadovšetko nenávideli,
Aby sme často mysleli na svoju smrť,
Aby sme často prijímali sväté sviatosti,
Aby sme sa všemožne vyhýbali príležitostiam k hriechu,
Aby sme ani v jeden deň svojho života nezanedbali modlitbu,
Aby sme sa modlili zvlášť v pokušení,
Aby sme odpustili nepriateľom,
Aby sme všetkým ľuďom priali dobro,
Aby sme pokánie neodkladali zo dňa na deň,
Aby sme horlivo pracovali na vykorenení zlých zvykov,
Aby sme žili a zomreli v Božej milosti a v priateľstve s Bohom,
Vo všetkých potrebách tela i duše,
V bolestiach,
V chudobe a núdzi,
V prenasledovaní a opustenosti,
V súžení a trápení,
V časoch vojny a nákazlivých chorôb,
V pokušeniach zlého sveta,
V pokušeniach proti svätej čistote,
V boji proti zlým náklonnostiam,
V každom nebezpečenstve hriechu,
Keď dôjdeme na koniec pozemského života,
Keď budeme stonať na smrteľnej posteli,
Keď nás bude spomienka na blížiacu sa smrť napĺňať bázňou a strachom,
Keď nás budú v rozhodujúcej hodine zlí duchovia pokúšať k zúfalstvu,
Keď nám bude Pánov kňaz udeľovať posledné rozhrešenie a sväté pomazanie,
Keď budú pri našej posteli stáť príbuzní a priatelia a s plačom sa budú za nás modliť,
Keď zhasne náš zrak a prestane tĺcť naše srdce,
Keď budeme odovzdávať svoju dušu do rúk Stvoriteľa,
Keď sa naša úbohá duša objaví pred Božským Sudcom,
Keď bude nad nami vynesený večný výrok,
Keď budeme trpieť v očistcových mukách a túžiť po videní Boha,

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Oroduj za nás, svätá Božia rodička.
Aby sme sa stali hodní prislúbení Kristových.

Modlime sa: Bože, ty si chcel, aby Matka tvojho jednorodeného Syna ustavične pomáhala kresťanom na ich pozemskej púti, daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, žeby sme pod jej ochranou a na jej orodovanie mohli raz v nebi nazerať na tvoju velebu a slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.