Verím – Vyznanie viery (pri kríži – vyprosiť dar viery)

3x Otče náš (na bielych perlách)
Ku cti Najsvätejšej Trojice ako vďaka za milosti, ktoré sv. Filoména sama prepožičala
a ktoré na prihovor sv. Filomény poskytuje ďalším
.

13x modlitba (na červených perlách
– spomienka na 13 rokov, ktoré žila na zemi)

Pozdravujem ťa, sv. Filoména,
moja vznešená ochrankyňa,
buď mojou orodovníčkou
u Ježiša Krista, tvojho Ženícha.
Pros za mňa teraz i v hodinu mojej smrti. Sv. Filoména, milovaná dcéra Ježiša a Márie, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Záver (pri medaile)

Pozdravujem ťa, ó, vznešená Filoména, ktorá si tak odvážne vyliala krv za Krista. Nech je zvelebený Pán za všetky tie milostí, ktoré ti on v živote a zvlášť v hodine smrti udelil. Oslavujem ho a zvelebujem za česť a moc, ktorú ti on udelil a úpenlivo prosím.

Vypros mi u Boha tie milosti, o ktoré na tvoj príhovor prosím. Amen.

(Pri červených perlách môžeme sa modliť tiež 13 x Zdravas Mária so zvolaním na konci: „Sv. Filoména, oroduj za nás!“